Otestujte si úroveň digitalizácie vo vašom podniku s nástrojmi projektu Inprofuture

Ak váš podnik zvažuje digitalizáciu, ak ste už proces začali alebo sa len chcete dozvedieť viac o jej možnostiach, môžete využiť nástroje vytvorené medzinárodným projektom Inprofuture, financovaným programom ERASMUS+. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako partner projektu spolupracoval na vytvorení týchto nástrojov.

 

SIEA dlhodobo pomáha mikro, malým a stredným podnikom v implementácii digitálnych a inovatívnych riešení, či už finančne prostredníctvom inovačných voucherov, poskytovaním digitálneho poradenstva prostredníctvom projektu EXPANDI 4.0 alebo tvorbou nástrojov, ktoré zlepšujú prístup k informáciám, a na mieru šitým riešeniam.

Digitalizácia v podnikoch, najmä tých priemyselných, nazývaná aj Industry 4.0, je komplexná transformácia výrobných procesov s využitím moderných technológií. Zahŕňa široké spektrum oblastí, ako automatizácia, robotika, internet vecí (IoT), cloudové riešenia, umelá inteligencia (AI) a analýza big dát. Cieľom je zvýšiť efektivitu, produktivitu, flexibilitu a konkurencieschopnosť priemyselných podnikov.

Prvým krokom pre úspešné zvládnutie digitalizačného procesu je dobrá informovanosť o aktuálnom stave, potrebách podniku a zamestnancov a cieli, ktorý chce podnik dosiahnuť. V tomto podnikom pomôžu nástroje vytvorené medzinárodným projektom Inprofuture dostupné v slovenskom jazyku:

Nástroj na hodnotenie digitálnej zrelosti podniku – prvý krok na zistenie úrovne digitalizácie. Ide o dotazník, ktorý sa pýta na rôzne aspekty ovplyvňujúce digitálnu zrelosť podniku. Na základe odpovedí nástroj vygeneruje slabé a silné stránky a odporučí, ktorým oblastiam digitalizácie by sa podnik mal prioritne venovať.

Príručka o digitalizácii v podnikoch – objasní najdôležitejšie aspekty digitalizácie a pomôže pri vytvorení stratégie digitalizácie podniku.

Centrum informácií a zdrojov – poskytne podnikom relevantné zdroje a aktuálne informácie potrebné na úspešný priebeh procesu digitalizácie.

Odporúčania

Projekt Inprofuture zároveň predstavil súbor odporúčaní pre urýchlenie digitalizácie slovenských podnikov:

 • Zvýšenie povedomia o Industry 4.0: Podpora informovanosti o výhodách a príkladoch úspešnej digitalizácie medzi manažérmi a vlastníkmi firiem.
 • Vzdelávanie a rekvalifikácia: Podpora rozvoja digitálnych zručností u zamestnancov a príprava na budúce požiadavky trhu práce.
 • Finančné stimuly: Poskytovanie grantov, dotácií a daňových úľav pre firmy investujúce do digitalizácie.
 • Zlepšenie technologickej infraštruktúry: Podpora rozvoja vysokorýchlostného internetu a kybernetickej bezpečnosti.
 • Podpora medziodvetvovej spolupráce: Podpora vzájomnej spolupráce medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Digitalizácia na Slovensku ide pomalým tempom

Prieskumy platformy Industry4UM z roku 2023 ukazujú, že digitalizácia v slovenských podnikoch stagnuje. Podiel firiem implementujúcich Industry 4.0 vo svojich aplikačných stratégiách sa pohybuje okolo 27 %. V implementácii zaostávajú najmä podniky so slovenským väčšinovým kapitálom. Pozitívne však je, že sa zvyšuje percento podnikov, ktoré robia prvé kroky v digitalizácii, aktuálne to je 50 %.

Podnikom v zavádzaní konceptu Industry 4.0 bránia viaceré okolnosti a bariéry, okrem problémov spôsobených pandémiou covid-19, narušených dodávateľských reťazcov a zvýšených energetických nákladov, sú to najmä:

 •  Finančné a ľudské zdroje – Investícia do moderných technológií a digitalizačných riešení je pre mnohé firmy príliš vysoká. Zároveň zažívajú nízku dostupnosť financovania pre digitalizačné projekty. Veľkým problémom je aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov s digitálnymi zručnosťami a nízka úroveň digitálnej gramotnosti medzi zamestnancami.
 • Nedostatočná vízia a stratégia – Mnoho manažérov nevníma digitalizáciu ako strategickú prioritu a chýba im jasný plán implementácie. To prináša nedostatočnú podpora digitalizácie zo strany vrcholového vedenia. Problémom je aj neschopnosť definovať relevantné ciele a KPI pre digitalizačné projekty.
 • Technologická infraštruktúra – V mnohých podnikoch chýba potrebná infraštruktúra, ako napríklad vysokorýchlostný internet pre implementáciu moderných technológií, kompatibilita existujúcich IT systémov s novými technológiami je nedostatočná a častokrát je problémom aj nízka úroveň kybernetickej bezpečnosti.

Pozitívne trendy

Napriek spomínaným bariéram viaceré podniky implementujú digitalizačné riešenia a stále viac ich začína robiť prvé kroky: aplikujú prvé digitálne riešenia, vytvárajú realizačné tímy zložené z interných a externých pracovníkov, vytvárajú si interné digitalizačné stratégie,  čo naznačuje zdravý vývoj.

V praxi medzi najčastejšie implementované technológie patria:

Automatizácia výroby:

 • Implementácia robotov a automatizovaných systémov na zníženie manuálnej práce a zvýšenie produktivity.
 • Implementácia kolaboratívnych robotov pre prácu v tesnej blízkosti ľudí.
 • Využitie automatizovaných systémov pre logistiku a skladovanie.

Cloudové riešenia:

 • Uľahčujú zdieľanie a spracovanie dát ako aj prístup k softvéru a aplikáciám.
 • Implementácia cloudových platforiem pre riadenie výroby (MES) a podnikových zdrojov (ERP).
 • Využitie cloudu pre uchovávanie a analýzu dát.

Big data analýza:

 • Analýza veľkých objemov dát z výrobných procesov pre optimalizáciu a predikovanie údržby.
 • Využitie prediktívnej analýzy pre predpovedanie porúch a výpadkov.
 • Optimalizácia energetickej spotreby a spotreby materiálov na základe analýzy dát.

Internet vecí (IoT):

 •  Prepojenie zariadení a strojov v reálnom čase pre zber dát a monitorovanie stavu výroby.
 • Implementácia inteligentných senzorov pre monitorovanie parametrov výroby.
 • Využitie IoT pre sledovanie a optimalizáciu dodávateľského reťazca.

Úspešná digitalizácia

Pri tvorbe stratégie a samotnom procese digitalizácie je potrebné zohľadniť  viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť samotnej digitalizácie:

 • Podpora vedenia: Silná podpora digitalizácie zo strany vrcholového vedenia je kľúčová pre jej úspešnú implementáciu.
 • Jasná stratégia: Jasná definícia cieľov a očakávaní od digitalizácie je dôležitá pre efektívnu investíciu do technológií.
 • Ľudské zdroje: Dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov s digitálnymi zručnosťami a ochota zamestnancov adaptovať sa na nové technológie sú kľúčové pre úspešnú transformáciu.
 • Technologická infraštruktúra: Moderná a kompatibilná IT infraštruktúra je potrebná pre implementáciu a fungovanie digitalizačných riešení.
 • Financovanie: Dostupnosť finančných prostriedkov pre investície do technológií a digitalizačné projekty je dôležitá pre ich realizáciu.
 • Spolupráca: Spolupráca medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami môže urýchliť inovácie a vývoj v oblasti Industry 4.0.

Digitalizácia a trh práce

Pri digitalizácii a príprave jej stratégie je potrebné brať do úvahy aj jej dopady na pracovný trh. Digitalizácia prináša aj výzvy, ako napríklad transformácia trhu práce. Automatizácia a robotizácia niektorých úloh môže viesť k úbytku pracovných miest v tradičných priemyselných odvetviach. Na druhej strane digitalizácia vytvára aj nové pracovné miesta v oblastiach, ako IT, dátová analytika, programovanie, robotika a umelá inteligencia.

Kľúčové faktory pre úspešnú adaptáciu na digitalizáciu:

 • Vzdelávanie a rekvalifikácia: Rozvoj digitálnych zručností u zamestnancov a príprava na budúce požiadavky trhu práce je kľúčová pre úspešnú adaptáciu na digitalizáciu.
 • Podpora celoživotného učenia: Vytváranie podmienok pre kontinuálne vzdelávanie a rozvoj zručností u zamestnancov počas celej ich kariéry.
 • Sociálne a politické opatrenia: Vláda by mala implementovať politiky pre podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v súvislosti s transformáciou trhu práce.

Digitalizácia slovenského priemyslu má obrovský potenciál pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a rast. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná aktívna snaha zo strany vlády, podnikov a zamestnancov. Vláda by mala vytvoriť priaznivé prostredie pre investície do digitalizácie a podporu malých a stredných podnikov. Zároveň je dôležité vzdelávať a preškoľovať zamestnancov v oblasti digitálnych zručností. Spoločným úsilím môže Slovensko dobehnúť vyspelé krajiny v oblasti Industry 4.0 a stať sa lídrom v tejto oblasti.

Viac informácií:

INPROFUTURE

https://inprofuture.eu/