Energetické a klimatické politiky a inovácie vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov

Energetické a klimatické politiky a inovácie vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku boli prezentované na seminári, ktorý zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci medzinárodného projektu SHREC. Cieľom projektu financovaného  z programu Interreg Europe je v partnerských krajinách prispieť k zdokonaleniu národných politík v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov s dôrazom na nízko uhlíkové technológie. 

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 20. – 21.10.2020, vystúpili experti z verejného i súkromného sektora, ktorí sa venujú projektom a slovenskej legislatíve v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zmiernenia dopadu klimatických zmien. Seminár otvorila Rima Dijkstra, projektová manažérka hlavná koordinátorka projektu SHREC z Univerzity aplikovaných vied Hanze v Holandsku a Stanislav Laktiš, projektový manažér SIEA.

Prvý deň semináru bol zameraný na slovenské národné politiky riadiace oblasť obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. V tomto bloku vystúpili experti z Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR, ktorí prezentovali príspevky týkajúce sa Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 a informovali o legislatíve týkajúcej sa energetickej efektívnosti. Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR sa venovali politikám zameraným na zmiernenie dopadu klimatických zmien. Na túto problematiku nadväzovala aj prezentácia projektových manažérov SIEA, ktorí predstavili Operačný program Kvalita životného prostredia. Na záver prvého dňa odzneli prezentácie Juraja Zamkovského z občianskeho združenia CEPA-Priatelia zeme a Petra Robla z platformy Budovy pre budúcnosť, ktorí priblížili účastníkom seminára viacero dobrých príkladov z praxe zo slovenských regiónov.

Druhý deň online semináru bol venovaný inováciám na Slovensku. Rôzne mechanizmy podporujúce inovácie, ktoré prispievajú k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti, predstavil na podujatí riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický. Ako zdôraznil, SIEA svoju misiu postavila na štyroch základných pilieroch. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia administruje výzvy a projekty prispievajúce k udržateľnému rozvoju a prechodu na nízko uhlíkovú ekonomiku a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra realizuje projekty zamerané na vytvorenie stabilného prostredia pre inovácie, výskum a rozvoj. Zároveň BIDSF – riadenie fondov na postupné a konečné vyradenie blokov jadrovej elektrárne Bohunice;4/H2020 – spolupráca na viacerých medzinárodných projektoch.

Podľa Kristíny Korčekovej z CIVITTA Slovakia v poslednom období na vyrástlo na Slovensku  viacero úspešných start-upov, ktoré systematicky pracujú na inteligentných a zelených riešeniach. Ako jeden z najinšpirujúcejších start-upov  uviedla spoločnosť EIT INNOENERGY.

Súčasťou seminára boli aj prednášky týkajúce sa pre Slovensko aktuálnej a atraktívnej témy využívania vodíkových technológií. Možnosti prezentovali Marián Smik zo Slovenskej batériovej aliancie a Peter Hegeduš z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska.

Seminár poskytol detailný prehľad slovenských národných politík, ktorými sa riadi oblasť obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti a účastníci mali zároveň možnosť vypočuť si dobré príklady z praxe, ako prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Prezentácie

1. deň

Otvorenie 

Rima Dijkstra, Univerzita aplikovaných vied Hanze, NL

Stanislav Laktiš, Projektový manažér, SIEA

Prehľad slovenských národných politík riadiacich oblasť OZE a EE

Slovenský Integrovaný národný energetický a klimatický plán

Juraj Rokfalusy, Hlavný štátny radca, Ministerstvo hospodárstva SR

Energetická efektívnosť na Slovensku

Peter Drotár, Hlavný štátny radca, Ministerstvo hospodárstva SR

Politiky adaptácie na zmeny klímy

Nízkouhlíková stratégia a klimatické ciele Slovenska

Milan Zvara, Riaditeľ odboru obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR

Politiky adaptácie na zmeny klímy

Jozef Škultéty, Riaditeľ odboru politík zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia, národné projekty Žiť energiou a Zelená domácnostiam I a II

Stanislav Laktiš, projektový manažér SIEA

Regionálny rozvoj

Regionálne energetické politiky, aktivity a iniciatívy

Juraj Zamkovský, CEPA-Priatelia Zeme

Zelené budovy a zelená obnova

Peter Robl, Predseda správnej rady,organizácia Budovy pre budúcnosť

2. deň

Podpora inovácií na Slovensku

SIEA a inovácie

Artur Bobovnický, Riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce, SIEA

Podpora inovatívnych startupov a podnikateľov

Kristína Korčeková, Senior konzultant pre inovácie a udržateľnosť  CIVITTA Slovakia

Uskladňovanie energie a vodík

Uskladňovanie energie a batérie

Marián Smik, Slovenská batériová aliancia

Vodík na Slovensku

Peter Hegeduš, Národná vodíková asociácia Slovenska

Záznam z 2. dňa

Na stiahnutie

Program seminára

Správa zo seminára

Medzinárodný projekt SHREC má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Viac informácií o projekte SHREC nájdete na:

www.interregeurope.eu/shrec

www.facebook.com/shrecproject

www.twitter.com/SHRECproject