Energetická transformácia v rumunskom regióne Sud Muntenia

Predstavenie konkrétnych výziev pre globálne trendy z oblasti energetiky a rumunských výskumných projektov venujúcich sa obnoviteľným zdrojom energie a zmierňovaniu klimatických zmien bolo cieľom online workshopu a virtuálnych študijných návštev, ktoré v rámci medzinárodného projektu SHREC Interreg Europe  zorganizovala 9. júna 2021 Agentúra regionálneho rozvoja Sud Muntenia (SMRDA).

Podujatia sa zúčastnili všetci projektoví partneri spolu so zástupcami regionálnych orgánov, inovačných centier, akademickej obce, priemyslu a ďalších zainteresovaných strán.

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa aj toto stretnutie konalo online. Napriek tomu, že sa nemohli účastníci podujatia stretnúť osobne, program a témy diskusie boli veľmi zaujímavé a prínosné.

Témy úvodných prezentácií:

  • Nástroj regionálnej politiky na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
  • Regionálna analýza politík, ktorá umožní prechod na nízkouhlíkovú energiu v krajinách projektu SHREC
  • Program Green House – hlavný nástroj financovania na podporu energetickej efektívnosti určený pre súkromné ​​domácnosti

Prezentácie osvedčených a konkrétnych postupov zameraných na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo:

  • Predstavenie Vodnej elektrárne s dvoma protibežnými turbínami v priečnom prúdení, projekt ocenený Zlatou medailou na Európskom veľtrhu kreativity a inovácií EUROINVENT 2020
  • Prezentácia Building Knowledge HUB – Ako sa školiace a konzultačné centrum v Rumunsku aktívne venuje téme energeticky efektívnych budov, predovšetkým v stavebnom sektore

Prezentácie výskumných a inovačných projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie:

  • Výskum bioplynu a vhodné riešenia na zlepšenie prenosu poznatkov vývojárom (Národný ústav pre výskum a vývoj v elektrotechnike ICPE-CA)
  • Výsledky výskumu v oblasti obnoviteľnej energie (Národný výskumný ústav – Vývoj strojov a zariadení určených pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel)

Výstupy:

  • Finančné nástroje využívajúce ERDF

Región Sud Muntenia poskytuje financovanie miestnym a ústredným orgánom verejnej správy a podporuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Predstavuje hlavnú schému financovania na regionálnej úrovni, ktorej cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť obytných budov, verejných budov a systémov verejného osvetlenia, najmä tých s vysokou spotrebou energie. Prezentované boli najmä investičné priority a podporované opatrenia určené orgánom verejnej moci, následne boli komunikované dosiahnuté výsledky v tejto oblasti.

  • Výskumné projekty a ich výsledky prenesené na trh

Výskumné a inovačné projekty v sektore obnoviteľnej energie v Rumunsku zaznamenali v poslednom období obrovský vývoj vpred. Mnohé výskumné projekty boli dokonca ocenené. Diskutovalo sa o tom, čo je kľúčom k úspechu a ako ďalej rozvíjať sektor obnoviteľnej energie, ale aj o tom či je efektívnejšia podpora poskytovaná vládou alebo súkromnými investormi.

  • Budovy s nulovou spotrebou energie

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB) majú veľmi vysokú energetickú hospodárnosť. Nízke množstvo energie, ktorú tieto budovy vyžadujú, pochádza väčšinou z obnoviteľných zdrojov vrátane zdrojov vyrobených na mieste alebo v blízkosti. Väčšina budov v Rumunsku ešte nebola modernizovaná, preto existujú veľké možnosti na úspory energie v tomto sektore. Diskusie boli zamerané najmä na potenciál, záujem a povedomie o tejto téme zo strany širokej verejnosti a samosprávy.

Medzinárodný projekt SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy) má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť
výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Viac informácií o projekte SHREC nájdete na: www.interregeurope.eu/shrec. k dispozícii sú aj prezentácie z projektového stretnutia.