Do troch rokov má mať bezpečnejšie osvetlenie 201 obcí a miest


Ako úspešne zrealizovať projekty rekonštrukcie verejného osvetlenia v 201 slovenských obciach, ktoré získajú prostriedky zo štrukturálnych fondov. To bola hlavná téma stretnutia, ktoré pre starostov a primátorov 24. 1. 2013 v Banskej Bystrici pripravila Slovenská  inovačná a energetická agentúra.


Na stretnutí sa osobne zúčastnili zástupcovia vyše 180 obcí, ktorých projekty boli v rámci výzvy KaHR-22VS.1001 schválené. Celkom by  mali zo štrukturálnych fondov získať viac ako 36 miliónov €.

 

Tieto prostriedky ju nutné preinvestovať a kompletne zdokladovať počas 36 mesiacov od začiatku realizácie projektu. Príspevok z Európskej únie a štátneho rozpočtu môže pokrývať až 95 % z oprávnených nákladov na projekt. Skutočná výška podpory však závisí od dôslednosti manažmentu každej jednotlivej obce. V prípade pochybení pri realizácii projektu a nesprávnej dokumentácii môže byť príspevok krátený. Rozdiel bude zaradený medzi neoprávnené výdavky, ktoré budú musieť obce doplatiť z vlastného rozpočtu.

 stretnutie_starostov_BB_24012013_A.jpgstretnutie_starostov_BB_24012013_B.jpg

Počas stretnutia sa mohli prítomní štatutárni zástupcovia dozvedieť, ako projekty zrealizovať včas a bez chýb. Prednášky vychádzali z konkrétnych skúseností z predchádzajúcej výzvy zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia. V rámci nej SIEA od roku 2008 administrovala 117 projektov. „Máme za sebou desiatky konzultácií, vrátane prípadov obcí, ktoré neboli zo začiatku v ľahkej situácii. Ale takmer všetky projekty sa nám nakoniec podarilo v spolupráci s primátormi a starostami zimplementovať,“ uviedla v úvode stretnutia generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Všetky obce so schválenými projektmi v najbližších mesiacoch čaká odovzdávanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Práve problémy s verejným obstarávaním boli v prechádzajúcej výzve častým dôvodom meškania rekonštrukcie. Niektorým z obcí sa podarilo verejné obstarávanie korektne zrealizovať až na štvrtý pokus. S. Gavorová vysvetlila aj dôvod prísnej a dôslednej kontroly podkladov zo strany SIEA. „Pri procese overovania verejného obstarávania sa SIEA snaží minimalizovať chyby v čase, keď je ich možné opraviť bez akýchkoľvek finančných postihov pre obec. V prípade, ak by takéto zistenie neskôr konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie alebo audítori Európskej komisie, už by to mohlo mať dopad na rozpočet obce.“ Znížiť chybovosť pri výbere dodávateľov by mali odporúčania k realizácii verejného obstarávania, ktoré budú v krátkom čase zverejnené na stránke SIEA a Ministerstva hospodárstva SR.

 

Prítomných predstaviteľov  obcí zaujímali predovšetkým možnosti, ako a či budú môcť svoje projekty upraviť. Ako vysvetlil Tibor Bohó, poverený riadením sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA, o akúkoľvek zmenu projektu musí každá obec vopred, ešte pred zrealizovaním výdavku,  písomne požiadať a náležite ju zdôvodniť. Každá žiadosť o zmenu pritom bude posudzovaná individuálne, merateľné ukazovatele musia byť však vždy splnené. „Základnou podmienkou je, aby bol splnený pôvodný počet rekonštruovaných svetelných bodov, pričom plánované úspory energie musia byť dodržané alebo vyššie ako v pôvodnom projekte,“ spresnil.

 

Pri prípadných technických zmenách treba myslieť aj na to, či je nové riešenie hospodárne, účelné a bezpečné. Dokázať by to mala nová svetelnotechnická štúdia. Ako zdôraznil vo svojom príspevku energetický špecialista SIEA Pavol Kosa, každá sústava verejného osvetlenia je zariadením, ktoré musí spĺňať viacero technických kritérií, od rovnomernosti osvetlenia až po možnosť riadenia prevádzky. Aj tieto súvislosti bude možné konzultovať na pracoviskách SIEA.

 

Možnosť zástupcov obcí osobne konzultovať technické i administratívne náležitosti projektu s pracovníkmi SIEA mala podiel na úspešnom implementovaní projektov v mnohých prípadoch už pri prvej výzve. O realizácii spočiatku „nerealizovateľného“ projektu na stretnutí hovorila primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková. Realizácia ich projektu patrila medzi najkomplikovanejšie aj preto, že ulice so svetelnými bodmi zakreslené v situačnom pláne rekonštruovanej časti osvetlenia boli v rozpore s reálnou situáciou v meste. Primátorka to zistila až po nástupe do funkcie v roku 2011 a na nápravu mala rok a pol. Po opakovaných a intenzívnych konzultáciách so SIEA sa jej projekt však podarilo dokončiť. Samotné stavebné práce v teréne trvali v ich prípade len 45 dní. „Konzultujte každú nezrovnalosť, na ktorú natrafíte, a vždy skôr, ako začnete niečo meniť,“ bol jej odkaz 250-tim prítomným zástupcom miest a obcí, ktorí zaplnili aulu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Na stretnutí vystúpil so svojou skúsenosťou aj primátor Turčianskych Teplíc Michal Sygút. Pochvaľoval si predovšetkým možnosť zaslať na SIEA vopred faktúry na kontrolu „nanečisto“. Ako  uviedol, ak v nich pracovníci SIEA objavili chyby,  bolo vždy dosť času zjednať s dodávateľom nápravu. „Na faktúrach musí byť vždy len to a presne pod tým istým názvom,  ako máte uvedené v projekte,“ zdôraznil.

 

V súvislosti s možnosťami ako predchádzať chybám S. Gavorová upozornila na výhody osobného zainteresovania samotných štatutárnych zástupcov do implementácie projektov. „Zo skúseností vieme, že od momentu, keď sa začali projektmi zaoberať priamo štatutárni zástupcovia, radikálne sa zmenila implementácia projektov k lepšiemu,“ konštatovala generálna riaditeľka SIEA.

 

Prezentácie

Kde sa skrývajú úspory? Možnosti, spôsoby a obmedzenia rekonštrukcie verejného osvetlenia
– Pavol Kosa, energetický expert SIEA

Základné informácie k overovaniu procesov verejného obstarávania
– Drahoslava Belová, manažérka oddelenia finančného overovania SIEA

Mantinely pre zmeny projektu – k lepšiemu
– Tibor Bohó, riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA

Čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia nemusí znamenať zníženie prevádzkových nákladov
– Michal Sygút, primátor mesta Turčianske Teplice

Ako vylepšiť schválený projekt  tak, aby bol ekonomicky a energeticky efektívnejší
– Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica