Výzva KaHR-21SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 29. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy: KaHR–21SP–1201

Celkové alokované prostriedky: 34 000 000 €

Výzva bola dňa 21. 3. 2012 zrušená


Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo dňa 21. 3. 2012 o zrušení výzvy KaHR-21SP-1201.Pripravované semináre k výzve KaHR-21SP-1201 sa neuskutočnia.

 
Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú:

Mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP“)

Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania

Na pomoc v rámci tejto výzvy sú určené finančné prostriedky vo výške 34 000 000 EUR.

Pomoc je poskytovaná formou NFP, ktoré sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR.

Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 2 mil. EUR.

 

Maximálna intenzita pomoci závisí od miesta realizácie projektu. V regiónoch:

• Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50%,

• Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) nesmie presiahnuť 40%

 

Miesto realizácie projektu

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov v jednom z uvedených regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia :

– Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);

– Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);

– Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Doba fyzickej realizácie projektu

Doba fyzickej realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

 

—————————————————————————————————————-

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 401

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.gov.sk

———————————————————————————————————————————————————-

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

 

– osobne najneskôr do 4. júna 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

– alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 4. júna 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

– kód výzvy: „KaHR-21SP-1201“;

– názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

– názov a adresa žiadateľa;

– IČO žiadateľa;

– názov projektu;

– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

– nápis „Žiadosť o NFP“;

– nápis „NEOTVÁRAŤ“.

—————————————————————————————————————–

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

na získanie NFP nie je právny nárok;

až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

—————————————————————————————————————–

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)

2. Formulár ŽoNFP

3. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 – Opis projektu

b. príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu

c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu

d. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu

e. príloha č. 6 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

f. príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie žiadateľa

g. príloha č. 11 – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií

h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21SP–1201

6. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

7. Hodnotiace kritériá

8. Výberové kritériá

9. Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013

10. Užívateľská príručka MSP

11. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21SP-1201