Výzva na predkladanie projektov zameraných na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 22.2.2013 výzvu KaHR-111DM-1301 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre :

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie  a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1- Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma  na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č.3
Termín predkladania  žiadostí je do 24.mája 2013

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-111DM-1301