Výzva KaHR-111DM-1301

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie  1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie  1.1.1 –  Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma  na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 3
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 10. júna 2013
Indikatívna alokácia: 40 000 000 EUR

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je podpora súkromného sektora za účelom zvýšenia inovačných aktivít a zabezpečenia technologických transferov v podnikoch. Podporou sa tiež prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti výroby, znižovaniu ekologických dopadov priemyselnej činnosti a zvyšovaniu efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky a služby.

 

Okrem transferu technológií a inovácií sa očakáva i vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.

Žiadateľ na seba preberá záväzok vytvoriť počas doby fyzickej realizácie projektu minimálne jedno nové pracovné miesto pre mladého človeka od 15 do 29 rokov, ktorý bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 6 mesiacov. Novovytvorené miesto musí udržať minimálne 3 roky po finančnom ukončení projektu.

 

Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov by malo byť dosiahnuté, prostredníctvom:

  • zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií,
  • vytvorenia prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách,
  • rozvoja ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.
Územná oprávnenosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Oprávnenosť žiadateľa

Žiadateľmi sú iba mikro, malé a stredné podniky (ďalej len MSP). Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, (príloha č. 1schémy).
Prijímateľmi nemôžu byť podniky v ťažkostiach, taktiež prijímateľom nemôže byť ani podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity

Pomoc je určená na projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z uvedených aktivít:
– hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení;
– hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

Odvetvia hospodárstva oprávnené na poskytnutie pomoci v rámci tejto výzvy sú zadefinované, prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE). Oprávmemé sú projekty zo sekcie B (Ťažba a dobývanie), C (Priemyselná výroba) a E (Dodávka vody). Podrobnešie zameranie oprávnených projektov, vrátane výnimiek, je uvedené vo výzve.

Forma, výška a spôsob financovania

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP) preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. NFP sa poskytuje refundáciou až na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nesmie presiahnúť  200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna intenzita pomoci poskytnutá prijímateľovi nesmie presiahnuť  nasledovné hodnoty:

Stredné Slovensko a Východné Slovensko:
     mikro a malý podnik 70%
     stredný podnik 60%
Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja):
     mikro a malý podnik 60%
     stredný podnik 50%

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Tel.: +421/2/ 58 248 458
Fax.: +421/2/53 421 019
e-mail:fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: ..

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

–    osobne najneskôr do 10. júna  2013 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 10. júna 2013 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na základnom vonkajšom obale zásielky musia byť uvedené:

–    kód výzvy KaHR-111DM-1301
–    názov a adresa vykonávateľa (SIEA)
–    názov a adresa žiadateľa
–    IČO žiadateľa
–    názov projektu
–    indikátor žiadosti o NFP (6 miestne číslo)
–    nápis „Žiadosť o NFP“
–    nápis „NEOTVÁRAŤ“

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
–    na získanie NFP nie je právny nárok;
–    až do uzávierky výzvy na predloženie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (http: /www.mhsr.sk) a SIEA (http:/www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-111DM-1301

Cieľom  Usmernenia č.1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je zmena dátumu uzávierky výzvy, ako aj spresnenie definície, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR-111DM-1301 (ďalej len „výzva“).

 

Aktualizovaný dátum uzávierky výzvy je 10. júna 2013.


Usmernením sa stali neaktuálne nasledujúce dokumenty:

PRÍLOHY VÝZVY:
2. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre

Aktuálne podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č. 1

PRÍLOHY VÝZVY:
1. Formulár ŽoNFP v znení usmernenia č. 1
2. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre
    a. príloha č.1– Opis projektu v znení usmernenia č. 1
    b. príloha č.2 – Krycí list prieskumu trhu
    c. príloha č.4 – Podrobný rozpočet projektu v znení usmernenia č. 1
    d. príloha č.5 – Finančná analýza v znení usmernenia č. 1
    e. príloha č.6 – Index bonity
    f.  príloha č.7– Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
    g. príloha č.13  Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;
    h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy
3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-111DM-1301 v znení usmernenia č. 1
4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
5. Hodnotiace kritériá
6. Výberové kritériá

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-111DM-1301 v znení usmernenia č. 1

 

Schéma pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 4.