Veľké budovy – aktualizácia správcov

Vlastník veľkej budovy (s úžitkovou plochou viac ako 1 000 m2) je povinný poskytnúť súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok prevádzkovateľovi monitorovacieho systému, ak ho o to požiada. Táto povinnosť vyplýva z § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. Prevádzkovateľom monitorovacieho systému je Slovenská inovačná a energetická agentúra (v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 476/2008 Z. z. a na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 4/2010.)

 

V bytovom dome za aktualizáciu údajov o celkovej spotrebe energie zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa osobitného predpisu.

 

Elektronický formulár na aktualizáciu správcov veľkých budov