Výzva KaHR-13SP-0801

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Dátum vyhlásenia: 19. 12. 2008
Termín predloženia: 29. 4. 2009
Indikatívna alokácia: 2,5 mld. Sk

Účel pomoci
  • podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií v Spoločenstve;
  • zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, obchode a službách;
  • rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií a užívateľmi, s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.
Oprávnení prijímatelia

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1.1.2008), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu MSP alebo veľkého podnikateľa v zmysle tejto výzvy.

Územná platnosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce sídlo žiadateľa bez ohľadu na umiestnenie výrobných, príp. výskumných prevádzok.

Forma a výška podpory

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci je 30 000 EUR, maximálna výška je 2 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR.

Usmernenie č. 1, zverejnené 24. 3. 2009

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 24. marca 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 0801 (ďalej len „usmernenie“). Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP.pdf

Usmernením boli aktualizované nasledujúce dokumenty tvoriace súčasť výzvy:

  • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
  • Príloha č. 1 Opis projektu;
  • Príloha č. 16 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu;
  • Zoznam povinných príloh;
  • Hodnotiaci hárok;
  • Príručka pre žiadateľa
Upozornenie č. 1, zverejnené 2. 4. 2009

Dňa 2. apríla 2009 bola aktualizovaná povinná príloha č. 17 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy. V prílohe boli aktualizované názvy príslušných stĺpcov tak, aby žiadatelia uvádzali hodnoty z výkazov za roky 2006, 2007 a 2008.

Upozornenie č. 2, zverejnené 6. 4. 2009

Dňa 6. apríla 2009 bol v povinnej prílohe č. 17 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy aktualizovaný stĺpec s názvom riadok výkazu-2007 pre spoločnosti účtujúce systémom podvojného účtovníctva.

Upozornenie č. 3, zverejnené 15. 4. 2009

Kvôli pretrvávajúcim problémom v systéme ITMS, ktorý ani po odstránení technickej poruchy žiadateľom neponúka pri jednotlivých prioritných témach relevantné indikátory, pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR predĺženie termínu uzávierky výzvy KaHR-13SP-0801. Nový termín uzávierky výzvy bude zverejnený na internetovej stránke.

Upozornenie č. 4, zverejnené 16. 4. 2009

Vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy na verejnom portáli ITMS, ktorý neponúkal pri jednotlivých prioritných témach relevantné indikátory, Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo o predĺžení termínu uzávierky výzvy kód KaHR-13SP-0801 do 29. apríla 2009.

Pozn. Žiadatelia vypĺňajú hodnoty pri všetkých povinných indikátoroch výsledku a dopadu, ktoré sú predvyplnené vo formulári prílohy č. 1 ŽoNFP (Opis projektu, tabuľka v časti 2.2). Povinné indikátory, ktoré nie sú pre projekt relevantné vyplní žiadateľ hodnotou 0. V prípade ak jediný povinný indikátor výsledku (Počet patentových prihlášok) je pre daný projekt irelevantný, odporúčame žiadateľom pri vypĺňaní žiadosti o NFP vybrať aspoň jeden pre projekt relevantný indikátor výsledku zo zoznamu, ktorý je k dispozícii v priloženom súbore (v závislosti od zvolenej prioritnej témy). V prípade zvolenia indikátora výsledku je potrebné uvedený indikátor doplniť aj do príslušnej tabuľky v rámci Opisu projektu v časti 2.2.

Upozornenie č. 4 .pdf (kompletné znenie vrátane zoznamu indikátorov výsledku)

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre opatrenie .pdf (Usmernenie č. 1)

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)

 

Formulár žiadosti o NFP  .doc
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .pdf (Usmernenie č. 1)
Opis projektu .doc (Usmernenie č. 1)
Finančná analýza pre projekty .xls
Podrobný rozpočet .xls (Usmernenie č. 1)
Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy .xls (Upozornenie č. 1, Upozornenie č. 2)
Vyhlásenie o sprístupnení informácií .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .pdf (Usmernenie č. 1)
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Schéma štátnej pomoci .pdf
Definícia MSP .pdf
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov .pdf
Regionálna mapa štátnej pomoci.pdf

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá .doc (Usmernenie č. 1)
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál .pdf
Rokovací poriadok Výberovej komisie .pdf
Štatút Výberovej komisie .pdf
Dodatok c. 1 k Štatútu Výberovej komisie.pdf

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP .doc
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP .pdf
Predmet podpory NFP .doc
Podpisový vzor.doc