Výzva KaHR-111SP-0902

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Dátum vyhlásenia: 3. 8. 2009
Termín predloženia: 2. 12. 2009 (Usmernenie č.1)
Indikatívna alokácia: 124 905 887 EUR (3 762 914 752 Sk) (Usmernenie č.2)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 3. 8. 2009 opakovane vyhlásilo výzvu pre Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. V aktuálnej výzve s kódom KaHR-111SP-0902 je uvedený nový termín začiatku oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu, t.j. realizáciu projektu je možné začať už od termínu predloženia žiadosti o NFP, nie až od termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP, ako to bolo uvedené v predchádzajúcej zrušenej výzve.

 

Účel pomoci

Účelom schémy pomoci je podpora zameraná na rozvoj regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou životnou úrovňou prostredníctvom zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v oblasti priemyslu a služieb. Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Oprávnené aktivity
  • Hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení.
  • Hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.
Oprávnené výdavky
  • Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
  • Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účely využívania inovatívnych a vyspelých technológií, vrátane obstarania obslužného softvéru na technológie do 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Podmienky pomoci
  • Oprávnené sú len výdavky, ktoré vznikli odo dňa predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
  • Objekty, kde sa projekt realizuje, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa.
  • Oprávnené sú len výdavky na obstaranie inovatívnej technológie, teda dodanie tovaru. Stavebné úpravy nevyhnutné na umiestnenie novej technológie nie sú oprávnené.
Oprávnení prijímatelia

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2008), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov, a spĺňajú definíciu MSP alebo sú veľkými podnikateľmi s menej ako 1000 zamestnancami a s ročným obratom do 50 mil. EUR).

Územná platnosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Forma, výška a intenzita podpory

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR, maximálna výška je 6 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR. Intenzita pomoci pre stred a východ Slovenska je maximálne 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ Slovenska maximálne 40 % celkových oprávnených výdavkov. Pomoc je poskytovaná na obdobie 24 mesiacov.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP

Vysvetlenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP-0902, zverejnené dňa 5. 8. 2009

V príručke pre žiadateľa v časti 3.8 Indikátory, je na str. 16 uvedený postup vypĺňania indikátorov dopadu. Východiskové hodnoty indikátorov dopadu majú vždy zodpovedať hodnotám za rok 2007. Oprávnení žiadatelia, ktorí vznikli v priebehu roka 2007 a nevedia hodnoty za rok 2007 vyčísliť, do východiskovej hodnoty indikátorov dopadu „Nárast pridanej hodnoty“ a „Nárast tržieb“ uvádzajú hodnotu 0.

(O zasielanie avíz prostredníctvom elektronickej pošty v prípade zverejnenia aktuálnych informácií k výzve (napr. FAQ , vysvetlenia alebo usmernenia) môžu záujemcovia požiadať na adrese fondy@siea.gov.sk, v správe je potrebné uviesť kód výzvy.)

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-111SP-0902, zverejnené dňa 13. 10. 2009

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je predĺženie termínu uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „výzva“) z pôvodného termínu 2. novembra 2009 na 2. decembra 2009.

Zmeny dokumentov v rámci výzvy
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
• Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

Zmeny vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP
V časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP sa nahrádza pôvodný termín uzávierky výzvy z 2. novembra 2009 na 2. decembra 2009.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-111SP-0902, zverejnené dňa 11. 11. 2009

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 11. novembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-0902 (Ďalej len usmernenie). Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP .pdf

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP .doc
Príručka pre žiadateľa .doc

Usmernenie č. 3 k výzve KaHR-111SP-0902, zverejnené dňa 23. 11. 2009

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. novembra 2009 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 0902 (ďalej len „usmernenie“). Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP.doc

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Príručka pre žiadateľa.doc
Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí NFP .doc

Upozornenie č. 1 k výzve KaHR-111SP-0902, zverejnené dňa 22. 10. 2009

Na stránku bol doplnený vzor Čestného vyhlásenia žiadateľa k prílohe č. 14 žiadosti o NFP. Vo vzore čestného vyhlásenia bol použitý text, ktorý predpisuje príručka pre žiadateľa v časti 7.15 na str. 44.

Upozornenie č. 2 k Výzve KaHR-111SP-0902 , zverejnené dňa 20. 11. 2009

V príručke pre žiadateľa v kapitole 3.8 Merateľné ukazovatele Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-0902 bol vo vysvetľujúcom príklade uvedený chybný rok východiskovej hodnoty ukazovateľa dopadu Počet novovytvorených pracovných miest. Správne znenie príkladu je nasledujúce: „Príklad: Obdobie realizácie aktivít projektu je 1. marec 2009 – 11. november 2010; bežný rok je obdobie k 11.11.; ukazovateľ výsledku bude mať východiskovú hodnotu stanovenú ako „0“ (uvedie sa rok 2009) a plánovanú hodnotu dosiahnutú realizáciou aktivít projektu k 11.11.2010 (uvedie sa rok 2010). Ukazovatele dopadu: „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej hodnoty“ budú mať východiskovú hodnotu k 31.12.2007 a plánovanú hodnotu za bežný rok k 11.11.2015. V prípade ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ bude východisková hodnota stanovená ako „0“ k 11. 11. 2010 (uvedie sa rok 2010), plánovanou hodnotou bude hodnota v zmysle uvedenej definície k 11. 11. 2015 (uvedie sa rok 2015).“

Upozornenie č. 3 k Výzve KaHR-111SP-0902 , zverejnené dňa 23. 11. 2009

Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-111SP-0902 má vplyv na otázku č. 3, zverejnenú 20. 10. 2009 medzi Najčastejšími otázkami k výzve KaHR-111SP-0902. Odpoveď na otázku č. 3 je aktualizovaná.

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre podopatrenie 1.1.1 (schéma štátnej pomoci) .doc(Usmernenie č.2)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Formulár žiadosti o NFP .pdf
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP.doc
Príloha č. 1 žiadosti o NFP –Opis projektu .doc
Príloha č. 4 žiadosti o NFP –Podrobný rozpočet projektu.xls (aktualizované 4.8. 2009 o 10.00)
Príloha č. 5 žiadosti o NFP –Finančná analýza.xls
Príloha č. 6 žiadosti o NFP –Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy.xls
Príloha č. 15 žiadosti o NFP – Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP.doc
Príloha č. 16 žiadosti o NFP –Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií.doc
Príloha č. 17 žiadosti o NFP –čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 18 žiadosti o NFP –čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 19 žiadosti o NFP –čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 20 žiadosti o NFP –modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP.doc
Príloha č. 23 žiadosti o NFP –čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 24 žiadosti o NFP –čestné vyhlásenie.doc
Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP.doc
Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 14 žiadosti o NFP .doc (doplnené 22.10. 2009)
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP.doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR –111SP – 0902 .doc (Usmernenie č.3)
Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS.doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.pdf
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál.pdf
Užívateľská príručka MSP .pdf
Príručka pre horizontálnu prioritu RP.pdf

Schéma

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 3.doc
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci).pdf
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci).doc
Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy pomoci).doc

Hodnotenie

Štatút výberovej komisie.doc
Rokovací poriadok výberovej komisie .doc
Hodnotiace kritériá 1.1.1 OP KaHR.doc
Výberové kritériá 1.1.1 OP KaHR.doc
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh.zip