Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

Podľa § 12 ods. 4 zákona zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora“

v dňoch 1., 2. a 11. decembra 2015 o 8:30

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53

 

Upozorňujeme prihlásených záujemcov, že na skúšku budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené v pripravovanej vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora a do 26.10.2015 doručia na našu adresu kópiu dokladu o ukončenom požadovanom vzdelaní, kópiu potvrdenia o požadovanej odbornej praxi a taktiež vzorovú správu z energetického auditu.

 

Presný termín skúšky, na ktorý sa má uchádzač dostaviť bude uvedený v pozvánke, ktorá mu bude zaslaná na mailovú adresu uvedenú v jeho žiadosti o účasť na skúške, po splnení podmienok požadovaných k účasti na skúške.

 

Okruhy skúšobných otázok budú spresnené po vydaní pripravovanej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora.

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora