Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Vzdelávanie a skúšky / Energetický audítor / Podmienky skúšok

fb_logo

Podmienky skúšok odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora


 

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spolu aj s požadovanými prílohami podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 319/2015 Z.z. o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora doručte najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky na adresu:

 

olmv@siea.gov.sk, prípadne poštou na:

 

Mgr. Tomáš Doušek
Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

 

Použite prosím priložený formulár žiadosti doc

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra písomne pozve uchádzača na skúšku tak, aby mal najmenej 15 dní na prípravu. V záujme včasného doručenia pozvánky na skúšku uveďte svoju mailovú adresu, na ktorú si žiadate pozvánku doručiť.

 

Písomnú a ústnu časť skúšky vykoná uchádzač v jeden deň. Uchádzači, ktorým z kapacitných dôvodov nebude na prihlásený termín doručená pozvánka na skúšku, budú pozvaní v nasledujúcom termíne konania skúšky.

 

Bližšie informácie o skúške si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 48 4142625.

 

Na skúške je potrebné preukázať:

 

1. znalosť právnych predpisov upravujúcich energetické audity,

2. znalosť technických predpisov z oblasti energetickej efektívnosti,

3. odborné vedomosti z oblasti energetickej efektívnosti.

Okruhy skúšobných otázok:

 

1. právne predpisy upravujúce energetické audity

- Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Vyhláška č. 319/2015 Z.z. o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora,
- Vyhláška č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite.

Právne predpisy upravujúce skúšky odbornej spôsobilosti pre energetických audítorov uverejníme hneď, ako budú vydané príslušné vykonávacie predpisy k zákonu č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. technické predpisy z oblasti energetickej efektívnosti

 • STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2011) (38 0005),
 • STN EN ISO 14001/AC Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2004/Cor. 1: 2009) (83 9001),
 • STN 73 0550 Meranie spotreby energie na vykurovanie v prevádzkových podmienkach (73 0550),
 • STN EN 16247-2 Energetické audity. Časť 2: Budovy (01 0390),
 • STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540), STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov (73 0540),
 • STN EN 16247-3 Energetické audity. Časť 3: Procesy (01 0390),
 • STN EN 16247-4 Energetické audity. Časť 4: Doprava (01 0390),
 • STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu (06 0210),

 

3. odborné vedomosti o technických parametroch a prevádzke zdrojov na premenu energie, rozvodov energie a významných spotrebičov energie

 • spracovanie ročnej energetickej bilancie predmetu energetického auditu,
 • zdroje na premenu energie ( princípy premeny, spôsob prevádzky, účinnosť, ročné využitie inštalovaného výkonu, špecifická spotreba energonosičov, ...),
 • rozvody energie/energonosičov (dimenzovanie, topológia, spôsob prevádzky, technické vyhotovenie, posúdenie stavu tepelnej izolácie, bilančné údaje o prepravovaných energonosičoch, ...),
 • energetická potreba budovy (vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetlenie, ...),
 • spotreba energie na technologické a výrobné procesy (energetická náročnosť výroby),
 • dodávky energie (podnikanie v energetike a tepelnej energetike),
 • ceny energie (regulované/trhové),
 • opatrenia na úsporu energie,
 • ekonomické hodnotenie opatrení na úsporu energie (jednoduchá doba návratnosti, reálna doba návratnosti, čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento, podporné finančné mechanizmy, ...),
 • environmentálne hodnotenie opatrení na úsporu energie (ochrana ovzdušia, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, obchodovanie s emisnými kvótami, ...)
 • návrh súboru opatrení energetickej efektívnosti so zohľadnením vzájomného vplyvu (bilančné porovnanie s pôvodným stavom, ekonomické hodnotenie, environmentálne hodnotenie) 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).