SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už spracováva podklady k prvým energetických auditom verejných budov. Do septembra 2015 majú energetickí špecialisti SIEA odovzdať energetické audity 250 objektov štátnej správy a miestnej samosprávy.

 

Pri doterajších rekonštrukciách verejných budov zvyčajne chýbali systematické energetické analýzy ich pôvodného stavu. Vďaka energetickým auditom budú mať prevádzkovatelia budov v rukách dôkladné prepočty aj s vyčíslením nákladov a energetických úspor.

 

Energetické audity administratívnych budov, školských budov, ale aj budov, v ktorých sa poskytuje zdravotná a sociálna starostlivosť, sú financované prostredníctvom projektu „Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov“. Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Pred prípravou zoznamu auditovaných budov SIEA požiadala o prejavenie záujmu o vypracovania auditov obce a vyššie územné celky, ktoré v závere roka 2013 zaslali údaje o viac ako 200 budovách. Informácie o objektoch štátnej správy dodalo najmä Ministerstvo vnútra SR. Pri výbere auditovaných budov bola dôležitá predovšetkým výška potenciálu úspor energie a plánovaný spôsob využitia.

 

Energetické audity majú zároveň pomôcť pri stanovení potenciálu úspor energie vo verejnom sektore a pri optimálnom nastavení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020. Prvé audity by mali byť k dispozícii na jar  2014. Energetickí audítori SIEA už začali s termovíznymi meraniami objektov, ktoré je nevyhnutné vykonať v zimnom období počas vykurovacej sezóny. Výsledky týchto meraní pomôžu určiť údaje o tepelnotechnických vlastnostiach budov. Nevyhnutné budú najmä v prípadoch, keď chýba projektová dokumentácia. Keďže základom auditov je zmapovať reálny stav budov, dôležité bude zrealizovať aj prevádzkové merania, ktoré overia účinnosť vykurovacích systémov. Len na základe dôsledne zmapovaného reálneho stavu budov, bude možné v auditoch odporučiť vhodné riešenia.

 

Energetické audity bude SIEA odovzdávať vlastníkom budov priebežne. Cieľom je, aby ich čo najskôr mohli využiť pri rozhodovaní, či si realizáciu opatrení na úsporu energie zabezpečia prostredníctvom podporných finančných mechanizmov alebo energetických služieb, napríklad takzvaných EPC projektov, pri ktorých sa investície dokážu splatiť z úspor energie. Súčasťou projektu SIEA bude aj zverejnenie vzorových postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov.