Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA sa podieľa na novom medzinárodnom projekte ACE

SIEA spolupracuje na medzinárodnom projekte Achieving Cluster Excellence (ACE). Cieľom je posilnenie riadenia klastrov, vzájomná výmena skúseností a osvedčených postupov, ako aj vzdelávanie odborníkov v klastrovom manažmente.


Klastre predstavujú významné mikroekonomické faktory zvyšujúce prosperitu regiónov. Cieľom nového projektu s akronymom ACE („Achieving Cluster Excellence“) je posilnenie úrovne ich riadenia a to prostredníctvom medzinárodného benchmarkingu, vzájomnej výmeny skúseností a osvedčených postupov, či vzdelávania odborníkov.

Uvodna.jpg2.jpg3.jpg 

Efektívne fungujúce klastre vytvárajú vhodné prostredie pre podporu inovácií a znalostnej ekonomiky. Pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť firiem a zlepšujú spoluprácu s univerzitami a s inými výskumnými pracoviskami. V participujúcich krajinách sa postupne darí zvyšovať skúsenosti s ich benchmarkingom. Funguje v nich 8 percent z celkového počtu klastrov v Európskej únii (EÚ), pričom ich portfólio je výrazne diverzifikované.

 

Úvodné projektové stretnutie sa konalo v talianskom Turíne a boli na ňom prerokované prioritné úlohy smerom k partnerským organizáciám. SIEA bude zabezpečovať predovšetkým oblasť komunikácie a diseminácie výsledkov projektu. Očakávanými výstupmi na Slovensku sú medzinárodný benchmarking šiestich domácich klastrov, vyškolenie odborníkov v oblasti ich manažmentu, ako aj zintenzívnenie spolupráce s platformou ECCP (European Cluster Collaboration Platform). SIEA bude na projekte spolupracovať s organizáciou Finpiemonte (Taliansko), regionálnou rozvojovou agentúrou ADER (Španielsko) a maďarským rozvojovým centrom MAG.

 ACE_EK_velke_vpravo_logo_510_198_webstrip_small.jpg