Seminár Energetické zhodnocovanie odpadu

logo_Interreg_IVC_100.jpg logo_W2energy_100.jpg logo_EU_ERDF_95.jpg

Vytváranie inovatívnych stratégií odpadového hospodárstva zameraných na zvýšenie energetického využitia odpadov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky je jedným z cieľov projektu Waste to energy (W2E), v rámci ktorého zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 10. marca 2011 interregionálny seminár. Účastníci diskutovali o tom, ako pripraviť regionálne akčné plány na zhodnotenie odpadu aj na Slovensku, konkrétne v regióne Bratislavy.

Podujatie pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je jedným z ôsmich partnerov projektu W2E. Slovensko na seminári s medzinárodnou účasťou zastupovali aj odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia, spoločnosti ecorec Slovensko, INECS Bratislava a Tanzer Consulting Slovakia. Témou bol rozvoj politických nástrojov vytvorených na základe poznatkov a skúseností zo študijných návštev zameraných na energetické využívanie odpadov.

IMGP2082.jpgIMGP2093.jpgIMGP2100.jpgIMGP2108.jpgP3100041.jpgP3100036.jpgP3100027.jpgP3100030.jpg

Situácia na Slovensku

V roku 2009 sa z celkového množstva 8,5 mil. ton odpadu energeticky zhodnotilo iba 1,8 %, čiže 155 470 ton, z toho podľa správy o stave životného prostredia SR 10 % predstavujú komunálne odpady. Až 80 % vyprodukovaného komunálneho odpadu skončí na skládkach, ktoré možno považovať za najlacnejší spôsob zneškodňovania odpadov. Slovensko má jeden z najnižších poplatkov za uloženie odpadu v Európe. Pre porovnanie, za uloženie jednej tony komunálneho nevytriedeného odpadu sa u nás zaplatí 10 eur, pričom poplatok, tzv. skládková daň, v ostatných krajinách EÚ je niekoľko násobne vyšší a stále rastie. Mnohé západné krajiny sa už dlhšie snažia odpad energeticky zhodnotiť. Dnes dokážu premeniť na energiu tretinu až polovicu svojho komunálneho odpadu. Medzi ne patri napr. Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko a Dánsko.

Vybudovať od podlahy nový systém odpadového hospodárstva podľa vzoru západných krajín je zdĺhavý a náročný proces. Jednou z najväčších prekážok je negatívny postoj a predsudky obyvateľov voči spaľovniam. A to aj napriek tomu, že spaľovne dnes patria k zariadeniam s najprísnejšími emisnými limitmi pre vypúšťané znečisťujúce látky. Ich uvedenie do prevádzky podlieha zložitému systému povoľovania za účasti mnohých úradov a verejnosti. Navyše, investičné náklady na vybudovanie spaľovne sú 100-násobne vyššie ako investície do budovania skládok s porovnateľnou kapacitou.

Alternatívny zdroj energie

Odpad, ktorý sa nevytriedi a materiálovo nezhodnotí, končí na skládkach. Pritom všetok neseparovaný, tzv. zmesný komunálny odpad, možno energeticky zhodnotiť napr. spaľovaním a  výrobou tepla a elektrickej energie. Výhrevnosť takéhoto komunálneho odpadu je porovnateľná s hnedým uhlím a dosahuje 8 -10 MJ/kg, pričom výhrevnosť niektorých druhov odpadov prevyšuje 30 MJ/kg. Na Slovensku sa komunálny odpad spaľuje v dvoch spaľovniach v Bratislave a v Košiciach s celkovou ročnou kapacitou do 200 tisíc ton. Teplo, ktoré tieto spaľovne vyprodukujú, však ostáva nevyužité v dôsledku chýbajúcich podmienok pre pripojenie spaľovní do distribučných sietí elektriny a tepla. Optimálnym spôsobom energetického zhodnocovania komunálneho odpadu na Slovensku je jeho spoluspaľovanie v cementárenskom priemysle.

O projekte

Keďže na Slovensku chýba základný koncepčný materiál a predovšetkým vízia ako nakladať s odpadom, úlohou SIEA je vytvoriť model podľa vzoru zahraničného partnera a zapojiť všetky zainteresované strany v regióne Bratislava.

Na projekte sa okrem SIEA podieľa aj ďalší slovenský partner Regionálna energetická agentúra (REA) Šaľa a partneri z Veľkej Británie, Talianska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Vedúcim partnerom projektu W2E je Švédsko, ktoré patrí medzi lídrov v rýchlo rozvíjajúcom sa sektore energetického zhodnocovania odpadu. Projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom v rámci programu INTERREG IVC.

Medzinárodná iniciatíva W2E odštartovala sériou študijných návštev v minulom roku, počas ktorých mali experti možnosť oboznámiť sa so systémom odpadového hospodárstva v jednotlivých partnerských regiónoch Anglicka, Maďarska, Poľska a Švédka. Súčasťou týchto stretnutí boli exkurzie, prednášky a diskusné skupiny s cieľom zadefinovať hlavné nedostatky existujúceho systému a prekážky pri ich riešení.

V tomto roku sa pripravuje ďalšia študijná návšteva v Rumunsku. Nadviaže na ňu v poradí už tretí seminár za účasti expertov z oblasti odpadového hospodárstva v regióne Cumbria vo Veľkej Británii. Ukončenie projektu je naplánované na budúci rok. V rámci záverečného seminára, ktorý sa uskutoční v Taliansku, predstavia partneri regionálne akčné plány vypracované na základe dvojročnej spolupráce v rámci projektu W2E.

Prezentácie zo seminára:

THE CURRENT SITUATION IN WASTE MANAGEMENT – SLOVAK REPUBLIC, EN (.pdf)

Slávka Jurkovičová, Slovenská agentúra životného prostredia

ENERGY RECOVERY FROM WASTE IN SLOVAKIA, EN (.pdf)

Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia s.r.o.

ENERGY RECOVERY IN THE REGION OF WESTERN SLOVAKIA, EN (.pdf)

Juraj Číž, ecorec Slovensko

ŠAĽA REGION, WASTE MANAGEMENT AND VISION FOR THE FUTURE, EN (.pdf)

Peter Benko, INECS Bratislava

THE POLICY TOOL, EN (.pdf)

Ola Lindén, Östergötland County Administrative Board