konferencia SIEA - Jasná

Pozvánka na konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie II


Vzhľadom na vysoký záujem o účasť na dvojdňovej konferencii Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015 pripravila SIEA ďalšiu, tentoraz jednodňovú konferenciu  s podobným programom. Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II sa uskutoční 24. júna 2015 v hoteli Kaskády pri Sliači.


Ak vás čaká rekonštrukcia osvetlenia a chcete vedieť, aké sú najnovšie trendy v osvetľovaní,  ste vítaní. Aj toto podujatie SIEA pripravila v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou.

 

Svetelná technika je jeden z významných spotrebičov elektrickej energie. Hoci v tejto oblasti nastali výrazné zmeny a najnovšie technológie ponúkajú širokú škálu úsporných riešení, v mnohých prevádzkach je naďalej očividné neefektívne využívanie elektrickej energie pri osvetľovaní. Konferencia ponúka príležitosť posvietiť si na možné úspory pri osvetlení vnútorných priestorov, ale aj vonkajších areálov a ciest.

 

V roku 2015, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok svetla, je odborné podujatie po prvý raz bezplatne prístupné širokej verejnosti. Tomu sú prispôsobené aj prednášky. Na konferencii sa budete môcť zorientovať v základnej problematike súvisiacej s osvetlením, ale bude to aj príležitosť získať prehľad o tom, aké sú najnovšie dostupné technológie, aká je návratnosť investícií do obnovy osvetľovacích sústav a s čím treba pri projektoch súvisiacich s osvetlením rátať. Prednášky budú venované aktuálnym technickým požiadavkám, možnostiam financovania rekonštrukcie osvetľovacích sústav, ale aj konkrétnym príkladom z praxe s výsledkami. Vďaka prezentáciám získate predstavu aj o tom, aký rozsah rekonštrukcie zvoliť, či využiť automatické systémy riadenia a čo môžete získať vďaka zónovej regulácii.

 

Témy prednášok boli vybrané aj s ohľadom na aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí o európsku podporu pri projektoch rekonštrukcie verejného osvetlenia z končiaceho sa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a blížiaci sa termín výzvy pri projektoch zameraných na obnovu verejných budov z nových operačných programov Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

 

Konferencia je určená pre projektantov, energetických audítorov zaoberajúcich sa osvetlením, pre ďalších špecialistov z oblasti svetelnej energetiky a samozrejme aj pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a ďalších záujemcov aj spomedzi podnikateľov, ktorých zaujímajú možné úspory energie pri osvetlení. Na konferencii sú vítaní všetci, ktorí môžu ovplyvniť, že osvetlenie v ich okolí bude bezpečné, energeticky úsporné a spoľahlivé.

 

Podmienkou využitia bezplatného vstupu na podujatie je registrácia prostredníctvom elektronického formulára . Vzhľadom na obmedzené kapacity odporúčame záujemcom prihlásiť sa čím skôr.  Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Program konferencie
09.00 Registrácia účastníkov a občerstvenie
09.30

Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dionýz Gašparovský, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Roman Dubnička, Slovenský národný komitét Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE)

09.35

Energetická ektívnosť požiadavky a možnosti podpory
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.00 Základné pojmy v svetelnej technike
Roman Dubnička, Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave
10.30

Podmienky aktuálnej výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, MHSR

11.15

Odporúčania k vypracovaniu svetelno-technickej štúdie
Juraj Nistor, SIEA

11.30

Najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní
Drahoslava Belová, SIEA

12.00

Prečo sa oplatí rekonštrukcii verejného osvetlenia venovať od začiatku
Ján Pružina, obec Lutila

12.15

Dobrý projekt nestačí. Ako zvládnuť rekonštrukciu verejného osvetlenia s podporou z fondov
Jozef Záhora, obec Oravský Podzámok

12.30

Obed

13.30

Klasifikácia tried verejného osvetlenia podľa návrhu nových noriem
Peter Janiga, FEI STU v Bratislave

13.50

Posudzovanie energetickej hospodárnosti verejného osvetlenia
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

14.10

Ako merať kvalitu verejného osvetlenia
Roman Dubnička, FEI STU v Bratislave

14.30

Skúsenosti s LED svietidlami vo verejnom osvetlení
Dionýz Gašparovský, FEI STU v Bratislave

14.50

Životnostné charakteristiky LED svetelných zdrojov a udržiavací činiteľ
Marek Mácha, Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky

15.10

Na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa rekonštrukcie verejného osvetlenia
Eduard Kačík, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

15:30

PANELOVÁ DISKUSIA: Teória a prax pri návrhu a realizácii verejného osvetlenia na Slovensku

16.00

Občerstvenie

16.30 Záver konferencie
Podmienky účasti:
  • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára. Prihlasovať sa možno už len na čakaciu listinu.
  • Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 19. 6. 2015.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie.
  • Ak ste sa prihlásili na dvojdňovú konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, ktorá sa uskutoční 9.-10.6.2015 v Jasnej a vyhovuje Vám viac termín jednodňovej konferencie s tým istým zameraním v hoteli Kaskády 24. 6. 2015, oznámte nám to najneskôr do pondelka 22. 6. 2015, a to emailom na adrese poradenstvo@siea.gov.sk.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované. 
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Organizačné informácie:

Miesto podujatia: Hotel Kaskády 
Prezencia účastníkov: 24. júna 2015, 9.00 – 9.30 h
Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné občerstvenie počas trvania konferencie.  

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.