workshop SIEA - Bratislava

Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi

Pripraviť praktické odporúčania, ako možno s minimálnymi nákladmi motivovať užívateľov verejných budov k znižovaniu spotreby energie, je zámerom medzinárodného projektu TOGETHER. Prvé výsledky a detaily projektu predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra počas workshopu, k dispozícii sú prezentácie z podujatia.

Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť pri prevádzke verejných budov predovšetkým zmenou správania užívateľov. Pomôcť pri zapájaní samotných užívateľov do integrovaného energetického manažmentu majú inovatívne technológie monitorovania spotreby energie, ale aj stimulačné schémy a motivačné techniky. „Ľudia najúčinnejšie prispievajú k efektívnemu využívaniu energie v budovách, v ktorých žijú alebo pracujú. Možnosť v reálnom čase sledovať, ako dokážu ovplyvniť spotrebu energie, im poskytuje silnú inšpiráciu,“ uviedol riaditeľ sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický.

Projekt je financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Spolupracujú na ňom partneri zo 7 krajín, lídrom projektu je talianska provincia Treviso. Okrem Slovenska, ktoré zastupuje SIEA, sa na projekte podieľa aj Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko a Maďarsko. Do projektu je zapojených 85 pilotných verejných budov, v ktorých možno sledovať spotrebu energie prostredníctvom moderných monitorovacích zariadení. Prevádzkovatelia budov budú mať k dispozícii aj systémy na analýzu údajov.

Na Slovensku sa pilotné aktivity pripravujú v šiestich budovách. Vo Veľkých Kostoľanoch sú to budovy materskej školy a domu kultúry s obecným úradom, vo Výčapoch – Opatovciach základná škola a obecný úrad, v Rišňovciach základná škola a zdravotné stredisko. Väčšina z týchto budov je významne alebo čiastočne obnovená, niektoré sú aj v pôvodnom stave. Priebežné monitorovanie spotreby energie, ktoré môže prispieť k pozitívnej zmene užívateľských návykov, má význam vo všetkých z nich. Náklady na zavedenie základného priebežného monitoringu nemusia byť vysoké, i keď vždy závisia od konkrétnych okolností a zvoleného technického riešenia. To, či sa priebežne monitorovanie spotreby vyplatí, by malo vyplynúť z energetického auditu, v rámci ktorého je možné identifikovať potenciál úspor energie pri takýchto opatreniach. Energetické audity boli vypracované aj k budovám zapojeným do projektu.

Zástupcovia obcí a tiež zodpovední pracovníci už absolvovali školenia, na ktorých sa oboznámili s odporúčaniami, ako môžu vďaka podnetom z monitorovania motivovať užívateľov k nižšej spotrebe energie. Inteligentné meracie systémy budú v budovách inštalované v nasledujúcich mesiacoch, samotný monitoring sa spustí na jeseň. V rámci projektu budú v budovách inštalované merače spotreby plynu, elektriny a senzory vonkajšej a vnútornej teploty.

Priebežné monitorovanie zabezpečí neporovnateľne užitočnejšie informácie oproti tým, ktorými obce disponovali doposiaľ. Napríklad prevádzkovatelia budov so samostatnými kotolňami majú zvyčajne k dispozícii iba plynomer, na základe ktorého im dodávateľ zasiela raz ročne vyúčtovaciu faktúru. Tento spôsob merania im ale neumožňuje získať informácie o spotrebe plynu, na základe ktorých by vedeli priebežne kontrolovať, či nespotrebovávajú energie priveľa, a v prípade nutnosti aj okamžite zareagovať. Vďaka projektu budú môcť prevádzkovatelia sledovať spotrebu v hodinových intervaloch a porovnávať ju v čase. To im umožní odhaliť prípadné anomálie a na základe toho analyzovať príčiny a hľadať riešenia, vrátane úsporných opatrení.

Informácie o priebežnej spotrebe budú mať aj užívatelia, t.j. zamestnanci a návštevníci verejných budov. Vo verejne dostupných priestoroch budú umiestnené monitory s informáciami o aktuálnej spotrebe a teplotách, ale aj porovnania a prípadné upozornenia na neprimerane vyššiu spotrebu.

ZS_Vycapy-Opatovce_TOGETHER.jpg
V obci Výčapy – Opatovce budú v rámci medzinárodného projektu TOGETHER prostredníctvom inteligentných meracích zariadení sledovať spotrebu energie v základnej škole a na obecnom úrade.

 

Jednou z hlavných úloh projektu je poukázať na to, že náklady na prevádzku budov môžu pri minimálnych investíciách ovplyvniť aj samotní užívatelia. Vďaka racionálnemu využitiu energie a efektívnejšiemu vykonávaniu súvisiacich činností je možné dosiahnuť až 10 % zníženie spotreby elektriny a energie potrebnej na vykurovanie priestorov a ohrev vody. Vhodnou organizáciou činností a správnym informovaním koncových spotrebiteľov je možné spotrebu energie znížiť o ďalších 5 %.V pilotných budovách na Slovensku sa pri týchto opatreniach predpokladajú možné úspory v priemere okolo 5 %, maximálne do 10 %.

Na stránke projektu sú už k dispozícii v národných jazykoch školiace materiály o technických, ekonomických a manažérskych aspektoch, základné odporúčania pre užívateľov verejných budov a tiež príklady realizovaných konkrétnych riešení. V rámci projektu bude ešte pripravená nadnárodná stratégia, ako zvýšiť energetickú efektívnosť v budovách vďaka integrovaným nástrojom. Súčasťou balíka odporúčaných opatrení bude aj akčný plán na ďalšie investície založený na znovuinvestovaní prostriedkov a akčný plán pre energetickú efektívnosť vo verejných budovách.

Na workshope, ktorý sa uskutoční 19, júna 2018 v Bratislave, budú prezentované aj materiály a projektové nástroje, ktoré môžu využiť aj ďalšie obce. Predstavené budú tiež možnosti financovania podobných projektov, napríklad z dosiahnutých úspor energie formou energetických služieb alebo prostredníctvom crowdfundingu, t.j. kolektívneho financovania. Špeciálne prednášky budú venované inováciám v mestách, zeleným budovám a zmenám v legislatíve, ktoré súvisia s financovaním úsporných opatrení v samosprávach.

Workshop na tému „Ako byť energeticky efektívny s nulovou alebo minimálnou investíciou“ sa uskutoční 19. júna 2018 v priestoroch SIEA na Trnavskej ceste 100 v Bratislave od 9.00 h. Témy jednotlivých prezentácií sú uvedené v pozvánke.  Vstup na podujatie je bezplatný. 

 

Podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícii na stránke https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html

Prezentácie z workshopu:

Medzinárodný projekt TOGETHER, Zuzana Palugová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Pilotné aktivity projektu TOGETHER, Ľubica Borš, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Forma financovania pomocou služby EPC (Garantovaná energetická služba), Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov, Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelenú budovy
Čo sú to zelené (zdravé) budovy a prečo sú dôležité, Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelenú budovy