Vrátiť sa na normálnu verziu

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Zverejnenie výzvy: 16. júna 2008

Ukončenie výzvy: 18. júla 2008

Aktuálny stav: Obciam už bolo odovzdaných všetkých 57 obnovených objektov. V nasledujúcich rokoch SIEA zabezpečuje monitorovanie dosiahnutých výsledkov jednotlivých projektov.

 

Projekt je podporovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. Jeho cieľom je znížiť energetickú náročnosť prevádzky verejných budov v Trnavskom a Nitrianskom kraji realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť.

Slovenská republika sa zaviazala odstaviť jadrovú elektráreň Bohunice V1. Kompenzáciou za odstavenie V1 bolo zriadenie Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice – BIDSF, ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj – EBRD.

Fond má slúžiť prostredníctvom grantov na financovanie alebo spolufinancovanie projektov týkajúcich sa poskytovania technickej pomoci, tovarov, prác a služieb potrebných na podporu odstavenia V1 a opatrení v energetike, ktoré podporia potrebnú reštrukturalizáciu, aktualizáciu a modernizáciu na úseku výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie, ako aj zlepšenie energetickej účinnosti.

V rámci grantovej dohody uzatvorenej medzi EBRD, Ministerstvom hospodárstva a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou boli podporené projekty týkajúce sa zavedenia opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti vo verejných budovách prostredníctvom pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“.