Výzva na zapojenie sa do pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“

Časový rámec pre zapojenie sa do projektu

Zverejnenie výzvy: 16. júna 2008

Uzávierka prijímania žiadostí: 18. júla 2008

Do pilotného projektu sa môžu zapojiť

• Obce v Nitrianskom a Trnavskom kraji,

• obce s počtom obyvateľov do 5 000 (k 31.12.2007),

• obce zahrnuté v kohéznych póloch rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu,

• obce zahrnuté v kohéznych póloch rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu.

Zoznam obcí, ktoré sú zahrnuté v kohéznych póloch rastu v záujmovom a mimo záujmového územia inovačných pólov rastu pre národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013 je uvedený na internetovej stránke www.ropka.sk v sekcii dokumenty na stiahnutie.

Forma, výška a intenzita pomoci

Pomoc je poskytovaná vo forme realizácie opatrení zameraných na energetickú efektívnosť vo výške 100 % celkových výdavkov projektu.

Maximálna výška pomoci na jeden projekt vo finančnom vyjadrení je 600 tisíc €.

Žiadosť o zapojenie sa do pilotného projektu (ďalej len „žiadosť“) musí byt spracovaná na predpísanom formulári, ktorý je prílohou výzvy. Žiadosť sa vypĺňa v slovenskom jazyku, elektronicky a vytlačený písomný originál musí byt podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa.

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Výzva na predkladanie projektov .pdf

Žiadost_o_zapojenie_sa do pilotného projektu .doc

Postup realizácie projektu .pdf

Dotaznik .xls

Usmernenie č. 1

Usmernenie platí dňom zverejnenia na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Žiadatelia, ktorí už podali svoje Žiadosti o zapojenie sa do pilotného projektu na SIEA, nie sú týmto Usmernením viazaní.

Usmernenie č. 1 k výzve na zapojenie sa do pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ .pdf

Kontakt

Slovenská inovačná a energetická agentúra,

Odbor ostatných podporných programov,

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Tel.: 02/58 248 410

https://www.siea.sk