Vrátiť sa na normálnu verziu

Podpora na vykonanie energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji

 

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo 14. septembra 2017 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji. Výzva bola 31. októbra 2017 uzatvorená.

Cieľom výzvy je zníženie energetickej náročnosti MSP prostredníctvom podpory vykonania energetických auditov odborne spôsobilými osobami, v rámci ktorých bude na základe reálne nameraných hodnôt spotreby energie navrhnutý súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

Príjemcami pomoci sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji pričom spĺňajú definíciu MSP.

Maximálna intenzita pomoci je 85 % celkových oprávnených výdavkov, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10 000 €, pri dodržaní podmienok stanovených v Schéme na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis). Žiadosti je možné podať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru do 31. októbra 2017. Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami v tlačenej a elektronickej forme je potrebné označiť názvom výzvy „Energetický audit BA 2017″. Projekt je možné realizovať do 31. januára 2018. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270 000 €.

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. september 2017
Dátum uzavretia výzvy: 31. október 2017

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk

Vykonávateľ pomoci:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
..

Kontakt pre podrobnejšie informácie:
Ing. Matej Kerestúr
Tel.: +421 917 742 689
e-mail: matej.kerestur@siea.gov.sk

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Schéma podpory na vykonanie energetických auditov v mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji, zverejnená 1.12.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov
Žiadosť
Štatút schvaľovacej komisie
Zmluva o poskytnutí dotácie
Prehľad pomoci DM
Hodnotiace kritériá