Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v roku 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa  17. februára 2020 druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. O finančný príspevok môžu požiadať samosprávy a podnikatelia. Ministerstvo vyčlenilo na podporu celkovo 650-tisíc eur. Záujemcovia budú môcť podávať žiadosti od 17. apríla do 17. júla 2020.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 17. 4. 2020

Dátum uzavretia: 17. 7. 2020

Oprávnení žiadatelia:

a) obec, vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie;
b) právnická osoba – podnikateľský subjekt.

Oprávnené projekty:

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily, a to konkrétne:
a) jednej AC nabíjacej stanice (2x nabíjací bod, konektor Typ 2);
b) viacero AC nabíjacích staníc (celkovo 4x, 6x alebo 8x nabíjacích bodov, konektor Typ 2);
c) AC nabíjacieho HUBu (4x, 6x alebo 8x nabíjací bod, konektor Typ 2 na jednom mieste).

Výška dotácie

V prípade miest a obcí môže byť výška podpory od 2 500 až do 20-tisíc eur. Samospráva, ktorá požiada o príspevok, musí mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu.

V prípade podnikateľov je minimálna výška podpory 2 500 a maximálna 10-tisíc eur, v závislosti od počtu nabíjacích bodov. Podnikateľ, ktorý požiada o príspevok, musí mať 50 % vlastných zdrojov a 50 % nákladov pokryje dotácia.

Samosprávy aj podnikatelia môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjačku (2 nabíjacie body) a maximálne na 4 nabíjačky (8 nabíjacích bodov). Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom väčším ako 11 kW.

Predloženie žiadosti:

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými prílohami vykonávateľovi v listinnej forme alebo v elektronickej forme.

Listinná forma predloženia žiadosti:

Žiadosť a každú povinnú prílohu k žiadosti v origináli, podpísané oprávnenými osobami v súlade s vnútorným podpisovým poriadkom žiadateľa, predkladá žiadateľ na adresu vykonávateľa (SIEA), a to nasledovne:

Listinná forma žiadosti sa predkladá v tlačenej podobe s označením na uzavretej obálke:
„kód výzvy: 11378/2020-4210-09009 – neotvárať“
na adresu vykonávateľa:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Elektronická forma predloženia žiadosti:

Žiadosť predkladaná v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa (SIEA) zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy, podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.
Do predmetu správy je potrebné uviesť kód výzvy, t. j. č.: 11378/2020-4210-09009.
Rozhodujúcim dátumom zaregistrovania žiadosti je dátum uloženia do schránky.
Žiadateľ je povinný predložiť vykonávateľovi všetky povinné prílohy k žiadosti, ktoré boli doručené elektronicky a neprešli zaručenou konverziou (originály príloh, resp. overené kópie dokumentov) do 5 pracovných dní od predloženia žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa aj v listinnej forme, podľa bodu 4.2 tejto výzvy.

V prípade, ak žiadateľ nenájde odpoveď na svoje otázky súvisiace s prípravou žiadosti vo výzve, v dokumentoch, na ktoré sa výzva odvoláva, alebo vo zverejnených FAQ, má možnosť obrátiť sa priamo na zamestnancov poskytovateľa, a to:

a) telefonicky: na čísle +421 2 4854 7091 v dňoch:
pondelok – v čase 9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 15:00 hod.
utorok, štvrtok – v čase 9:00 – 11:00 hod.
streda – v čase 12:00 – 15:00 hod.

b) písomne: prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa cez službu všeobecná agenda na e-mailovej adrese: stanice@mhsr.sk alebo info@e-mobility.sk.

Poskytovateľ:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Tel. ústredňa: 02/48 54 11 11
Tel: číslo: +421 2 4854 7091
E-mail: stanice@mhsr.sk alebo info@e-mobility.sk
Webové sídlo: www.mhsr.sk

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava: 02/58 248 111
Webové sídlo: www.siea.sk

Výzva vrátane relevantných dokumentov je zverejnená na webovom sídle ministerstva:

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020