Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu

Ministerstvo životného prostredia SR hľadá odborných hodnotiteľov pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov v rámci Výzvy z Plánu obnovy a odolnosti zameranej na dekarbonizáciu priemyslu, ktorá je otvorená do 20.01.2023. Termín na zasielanie žiadostí hodnotiteľov bol predĺžený do uzavretia výzvy.

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov pre podniky zapojené do schémy ETS (Európsky systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov) v odvetviach priemyselnej výroby podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2 (Sekcia C).

Úlohou odborných hodnotiteľov bude posudzovať okrem iného podmienky oprávnenosti projektov, oprávnenosti žiadateľa a oprávnenosti výdavkov, ďalej existenciu stimulačného účinku poskytovaných prostriedkov v zmysle schémy štátnej pomoci a dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“.

Odborní hodnotitelia s požadovanou praxou minimálne 2 roky sa môžu uchádzať o možnosť posudzovať žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti zaslaním žiadosti a povinných príloh na adresu info.planobnovy@enviro.gov.sk do uzatvorenia výzvy.

Bližšie informácie o požiadavkách na odborných hodnotiteľov a o výzve nájdu záujemcovia priamo na webovom sídle MŽP SR.

Oznámenie pre odborných hodnotiteľov:
https://www.minzp.sk/poo/oznamenie-moznosti-zaradenia-do-zoznamu-externych-odbornych-hodnotitelov.html
Výzva na dekarbonizáciu priemyslu:
https://www.minzp.sk/poo/vyzva-dekarbonizaciu-priemyslu.html