NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ NA VÝKON ČINNOSTI ENERGETICKÉHO AUDÍTORA OD 1. JANUÁRA 2021

V roku 2020 schválila Národná rada SR zákon č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prijatím tohto zákona sa od 1. januára 2021 čiastočne menia aj pravidlá pre výkon činnosti energetického audítora.

 

 • Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov

 Napriek tomu, že definícia energetického audítora ostáva pôvodná, podľa nového znenia zákona je možné do zoznamu energetických  audítorov zapísať aj fyzickú osobu, ktorá splní požiadavky na vzdelanie a prax uvedené v § 12 ods. 5, ale skúšku odbornej spôsobilosti nevykonala v SR, ale v niektorom inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Akceptuje sa skúška, ktorá rozsahom zodpovedá rozsahu ustanovenému všeobecne záväzným právnym predpisom (vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 319/2015 Z. z., o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora). O „uznaní skúšky“ odbornej spôsobilosti rozhoduje skúšobná komisia, ktorej právomoci sa o tento bod rozšíria na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone.

 

 • Zoznam energetických audítorov vedie Slovenská inovačná a energetická agentúra

 Ministerstvo hospodárstva SR určilo Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (ďalej aj „SIEA“) ako organizáciu, ktorá vedie zoznam energetických audítorov. Zapisovanie nových odborne spôsobilých osôb do zoznamu energetických audítorov bude prebiehať nasledujúcimi spôsobmi:

 • SIEA zapíše fyzickú osobu do zoznamu energetických audítorov a vydá jej o tom potvrdenie do 30 dní odo dňa
 1. úspešného absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti vykonanej v SR podľa podmienok ustanovených vyhláškou MH SR č. č. 319/2015 Z. z.,
 2. doručenia žiadosti energetického audítora, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu energetických audítorov v prípade, ak energetický audítor o to písomne požiadal a v čase požiadania o opätovné zapísanie do zoznamu a v čase podania žiadosti neuplynula lehota povinnej účasti na aktualizačnej odbornej príprave.
 3. doručenia žiadosti fyzickej osoby, ktorá predloží
 • doklad o ukončení vzdelania,
 • doklad o odbornej praxi,
 • doklad o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora (osvedčenie o odbornej spôsobilosti) v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorá rozsahom zodpovedá rozsahu ustanovenému vyhláškou MH SR č. 319/2015 Z. z.

 

 • Interval aktualizačnej odbornej prípravy sa predlžuje, ale za neúčasť hrozí vyčiarknutie zo zoznamu

 Požiadavka na účasť na aktualizačnej odbornej príprave sa predlžuje na päť rokov a na základe praktických skúseností nie je už viazaná na konkrétny termín skúšky alebo ostatnej aktualizačnej odbornej prípravy, ale na piaty kalendárny rok  odo dňa

 1. a) vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 2. b) absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Napriek tomu, že SIEA vyčiarkne energetického audítora zo zoznamu energetických audítorov až nasledujúci kalendárny rok po nesplnení povinnosti, neodporúča sa nechať si účasť na aktualizačnej odbornej príprave na posledný kalendárny rok. Aktualizačná odborná príprava prebieha spravidla len raz za kalendárny rok a nie vždy termínovo vyhovuje všetkým energetickým audítorom.

 

 • Súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti

Súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti (ďalej aj „monitorovací systém“) bude energetický audítor zasielať každoročne do 31. marca a to z každého ním vykonaného

 1. energetického auditu na území Slovenskej republiky za predchádzajúce dva roky pre veľké podniky alebo pre mikro, malé a stredné podniky, na ktorý bol poskytnutý príspevok z verejných zdrojov,
 2. energetického auditu, ktorý bol vykonaný na účel poskytnutia príspevku z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií.

V priebehu roka 2021 bude doplnený resp. upravený formulár na poskytovanie údajov pre monitorovací systém a to novelizáciou vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite.

Ak má energetický audítor posielať každoročne súbor údajov pre monitorovací systém, s veľkou pravdepodobnosťou sa budú niektoré údaje opakovať, ale tento nový systém umožní aktualizovať údaje pre energetické audity, ktoré boli nasledujúci kalendárny rok z relevantných dôvodov zmenené a aktualizované (súbor údajov riadny alebo opravný).

Nová povinnosť sa vzťahuje na súbor údajov z energetických auditov, ktoré boli vykonané na účel poskytnutia príspevku z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií. Ak poskytovateľ pomoci pri žiadosti o podporu vyžaduje predloženie energetického auditu, v rozsahu, ktorý si sám určí, je po ukončení kalendárneho roka energetický audítor povinný predložiť súbor údajov aj z takéhoto energetického auditu. V tomto prípade sa predkladajú súbory údajov pre monitorovací systém len za predchádzajúci kalendárny rok. Predbežný formulár pre súbor údajov zverejní SIEA na svojom webovom sídle do konca februára 2021.

Novelizáciou vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite v priebehu roka 2021 bude doplnený, resp. upravený formulár na poskytovanie údajov pre monitorovací systém.

 

 • Kvalita energetických auditov

Podľa § 12 ods. 12 zákona č. 321/2014 Z. z. je energetický audítor povinný vykonávať energetický audit riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a postupom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 321/2014 Z. z. (vyhláška MH SR č. 179/2015 Z. z.).

SIEA, ako organizácia určená ministerstvom posúdi postup pri výkone energetického auditu a obsah písomnej správy z energetického auditu na základe písomnej správy z energetického auditu poskytnutej prevádzkovateľovi monitorovacieho systému podľa § 14 ods. 8 alebo ods. 9 písm. b) zákona č. 321/2014 Z. z. Na svojom webovom sídle zverejní výsledok posúdenia zovšeobecnene s upozornením na často sa vyskytujúce nedostatky kvality vykonaných auditov.

V prípade, ak orgán dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia) navrhne vyčiarknutie zo zoznamu energetických audítorov z dôvodu nedostatočnej kvality energetických auditov (porušenie  povinnosti podľa odseku 12), SIEA vyčiarkne energetického audítora zo zoznamu do 30 dní od doručenia návrhu na vyčiarknutie.

Opätovné zapísanie do zoznamu je možné, až po vykonaní novej skúšky odbornej spôsobilosti.

Nedostatočná kvalita energetických auditov bude mať dopad aj na vykonávanie činnosti energetického audítora. Podľa § 13 ods. 15 sa porušenie povinností, na základe ktorého bola fyzická osoba vyčiarknutá zo zoznamu energetických audítorov podľa odseku 13 písm. c) (nedostatočná kvalita energetického auditu) , sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia.

 

 • Nová „funkcia“ pre energetických auditov

Je úplne prirodzené a praktické, že v prípade energetického auditu väčšieho rozsahu sa na jeho vykonaní podieľajú viacerí energetickí audítori. V takomto prípade je podľa § 13 ods. 5 zákona  č. 321/2014 Z. z. potrebné určiť jedného audítora (pracovne „hlavný energetický audítor“), ktorý zodpovedá za kvalitu energetického auditu  (§ 12 ods. 12 zákona č. 321/2014 Z. z.) a za zaslanie súboru údajov pre monitorovací systém (§ 12 ods. 11 zákona č. 321/2014 Z. z.). Súbor údajov pre monitorovací systém zasiela len „hlavný energetický audítor“.

 

 • Vykonávacie predpisy

V priebehu roka 2021 je možné očakávať novelu vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať na našom webovom sídle (https://www.siea.sk/odborne-o-energii/energeticky-auditor/