Technické minimum

Termomechanika 1 Termomechanika 2 Termomechanika 3

Energetická efektívnosť v tepelnej energetike

V  tepelnej energetike je oblasť energetickej efektívnosti dlhodobo jednou z priorít. Povinnosť  prevádzkovať zariadenia na výrobu a distribúciu tepla tak, aby boli splnené ukazovatele energetickej účinnosti je uvedená v § 25 ods. 1 zákona č. 321/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Hraničné hodnoty účinnosti sú stanovené tzv. normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla, t. j. maximálnou spotrebou tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia. […]

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ NA VÝKON ČINNOSTI ENERGETICKÉHO AUDÍTORA OD 1. JANUÁRA 2021

V roku 2020 schválila Národná rada SR zákon č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prijatím tohto zákona sa od 1. januára 2021 čiastočne menia aj pravidlá pre výkon činnosti energetického audítora.   Energetickým audítorom je fyzická osoba […]

Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Informačný materiál sa zaoberá revíziou Smernice 2010/31/EÚ v časti kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a zmenou a doplnením zákona č. 314/2012 Z. z. Dozviete sa bližšie o podmienkach povinnej kontroly vykurovacieho a klimatizačného systému, kedy nie je potrebné vykonať pravidelnú kontrolu a o intervaloch kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov. Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov  

Informácia o zmenách a doplnení zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Na základe posúdenia vplyvu, ktorý vypracovala Európska komisia, sa zistilo, že ustanovenia týkajúce sa kontrol vykurovacích systémov a klimatizačných systémov v budovách nie sú optimálne, nakoľko sa nimi dostatočne nezaručuje počiatočná a priebežná účinnosť týchto technických systémov. Nie vždy sa zohľadňovali lacné technické riešenia energetickej efektívnosti s veľmi krátkou dobou návratnosti, ako napríklad hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému a montáž alebo výmena […]

Aktuálne výzvy z programu Horizont 2020 pre energetických manažérov vo verejnom sektore

Inovatívne financovanie investícií do energetickej efektívnosti a podpora verejnej správy pri energetickej transformácii. To je výber z tém aktuálnej výzvy rámcového program Horizont 2020, ktoré by mohli zaujímať energetických manažérov vo verejnom sektore. Termín na predloženie projektových návrhov je stanovený na 10. septembra 2020.

K dispozícii je vzorová zmluva pre garantované energetické služby

MH SR zverejnilo vzorovú zmluvu pre využitie garantovaných energetických služieb pri projektoch zlepšenia energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. K dispozícii je aj metodika, ktorá uvádza postup, ako je možné využiť tento spôsob financovania zo súkromných zdrojov tak, aby sa investície nezapočítavali do verejného dlhu.