Obce a mestá majú po prvý raz zasielať údaje o spotrebe energie

Obce a mestá majú po prvý raz zaslať súhrnné údaje o spotrebe energie za prechádzajúci rok do monitorovacieho systému efektívnosti. Termín je do konca marca 2014.

Zber údajov do monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie pomôže aj samotným obciam. „Len ak budeme poznať aktuálny stav a reálnu spotrebu energie v obciach, bude možné optimálne nastaviť realizáciu rôznych podporných opatrení zameraných na zníženie spotreby energie a vyhodnotiť ich prínos,“ vysvetlila 20. 2. 2013 na spoločnom stretnutí so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová. Z diskusie vyplynulo, že spoľahlivé záznamy o spotrebe energie v obciach v členení podľa účelu využitia energie, ktoré by pomohli zdokladovať potrebu vhodných energeticky úsporných opatrení  pre obce, nie sú dostupné.

„Údaje o spotrebe energie v obciach majú pomôcť aj pri nastavení finančnej podpory zo štrukturálnych fondov v  programovom období 2014 – 2020, preto záleží na každej obci, či sa do monitorovacieho systému zapojí,“ uviedol ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Milan Muška. Ako dodal, nové príležitosti, ktoré obciam pomôžu znížiť spotrebu energie a tým aj výdavky na energiu sú vítané, no povinností obecných samospráv je už veľa. Na stretnutí sa preto hovorilo aj o možnostiach, ako obciam pri sumarizovaní údajov pomôcť a ako zber údajov zjednodušiť. Jedným z  riešení by mohlo byť v budúcnosti prepojenie monitorovacieho systému efektívnosti s údajmi pripravovaného projektu dátového centra obcí a miest DCOM.

Povinnosť sledovať, vyhodnocovať a raz ročne zasielať správy o spotrebe energie do monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie vyplýva obciam a vyšším územným celkom zo zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie. Požadované sú súhrnné údaje, uvádzajú sa za všetky druhy budov spolu v členení podľa druhu paliva. Prevádzkovateľom monitorovacieho systému je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zriadenie monitorovacieho systému vyplynulo z  európskej smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a o energetických službách. Zisťovanie aktuálneho stavu je dôležité pre optimálne nastavenie podporných opatrení na zníženie spotreby energie v budúcnosti. Vyčíslenie nákladov a výsledkov už realizovaných projektov a analýzy zhromaždených údajov budú slúžiť aj na dokladovanie úspor energie, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo.

„Monitorovanie je prvý krok k energetickej efektívnosti, pretože ak chce niekto usporiť energiu, potrebuje najskôr poznať jej spotrebu. Ak ju pozná, odborníci mu vedia ľahšie poradiť,“ vysvetľuje riaditeľka odboru metodológie, legislatívy a vzdelávania Slovenskej inovačnej energetickej agentúry (SIEA) Kvetoslava Šoltésová. Ako dodáva, príkladov obcí, ktoré sa začali pozornejšie pozerať do faktúr za spotrebu energie a v lepšom prípade dali nainštalovať aj meracie zariadenia nie je síce veľa, ale majú už konkrétne pozitívne výsledky.

Údaje o spotrebe energie do monitorovacieho systému už zasielajú prevádzkovatelia rozvodov energie, energetickí audítori, obchodné energetické spoločnosti, ale aj ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Tak ako pred dvomi rokmi aj teraz SIEA organizuje informačné podujatia, na ktorých zástupcom obcí podrobne vysvetlí spôsob vykazovania a možnosti, ako si v spotrebách energie urobiť priebežne prehľad. Informačné podujatia sa uskutočnia od 25. do 28. februára 2014 v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

SIEA už e-mailom oslovila všetky obce, mestá a vyššie územné celky, aby uviedli mená kontaktných osôb, ktoré budú za vypĺňanie údajov v elektronickom systéme zodpovedné. Kontakty je možné aktualizovať na e-mailovej adrese monitorovanie@siea.gov.sk. V nasledujúcich dňoch budú obciam zaslané prihlasovacie údaje do monitorovacieho systému. „Ak vzniknú  pri vypĺňaní formuláru o spotrebe energie otázky, naši pracovníci sú samozrejme k dispozícii, no prosíme o trpezlivosť,“ zdôrazňuje K. Šoltésová. Odpovede na prípadné otázky možno získať e-mailom, telefonicky alebo osobne od pracovníkov odboru legislatívy metodológie a vzdelávania v Banskej Bystrici  (t. č. 048/4142625) alebo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach (bezplatná linka 0800 199 399).

Informačné podujatia Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k úsporám

25. februára 2014 – Trenčín, Obvodný úrad, Hviezdoslavova 1 – prihlasovať sa už nie je možné, kapacita sály je už naplnená

26. februára 2014 – Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26

27. februára 2014 – Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A

Vstup na informačné podujatia je bezplatný. Kapacita prednáškovej sály v Trenčíne je už obsadená, prihlasovať sa ešte možno na podujatie v Banskej Bystrici a v Košiciach. Záujem zúčastniť sa informačného podujatia je nutné potvrďiť vypísaním elektronického formulára najneskôr do 24. 2. 2014.

Program

09,30 – 10,00     Registrácia účastníkov

10,00 – 11,00     Monitorovanie spotreby energie pre obce a VÚC, Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.

  • povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2012 Z.z.
  • povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z.z.
  • metodické usmernenie o poskytovaní údajov o spotrebe energie

11,00 – 11,15     Prestávka

11,15 – 12,00     Monitorovací systém energetickej efektívnosti, Mgr. Diana Kosová

  • prístup do monitorovacieho systému
  • celková spotreba palív a energie
  • spotreba energie v členení podľa budov
  • spotreba energie v doprave
  • spotreba energie v iných zariadeniach

12,00 – 12,30     Diskusia a praktické ukážky, Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Mgr. Diana Kosová,

konzultanti z poradenských centier SIEA

Podujatia sa konali v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.