Vrátiť sa na normálnu verziu

Na TAFTIE Academy v Bratislave sa hovorilo o nových spôsoboch hodnotenia inovačných politík

Prvé z dvoch tohtoročných školení o nových spôsoboch hodnotenia inovačných systémov zorganizovala Európska sieť inovačných agentúr (TAFTIE) v Bratislave. Program TAFTIE Academy v dňoch 18. – 19. septembra 2019 absolvovalo 19 špecialistov z európskych inovačných agentúr.

Podujatie sa konalo v Bratislave v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá je členom TAFTIE od roku 2014. Na TAFTIE Academy vyslali svojich zástupcov agentúry z Belgicka, Českej republiky, Estónska, Holandska, Chorvátska, Luxemburska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Turecka a Veľkej Británie.

Počas prvého dňa sa lektori Erik Arnold a Cristina Rosemberg z Technopolis Group zamerali na identifikáciu základných metód hodnotenia politických zásahov v oblasti inovácií. Hovorilo sa aj o intervenčnej logike, mapovaní a prehľade spôsobov merania vplyvu zásahov v inovačnom systéme. Účastníci školenia dostali za úlohu identifikovať vstupy, výstupy, dopady a sociálne vplyvy pri programoch na podporu internacionalizácie a inovácie v Írsku.

Počas druhého dňa boli prezentované konkrétne spôsoby hodnotenia vplyvu inovačnej politiky, vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych metód. Odzneli základné informácie o experimentálnych a kvázi-experimentálnych metódach, porovnávacej analýze a práci s dátami. Záver školenia bol venovaný budúcnosti hodnotení inovačných systémov. Účastníci predstavili vlastné riešenia potenciálnych výziev v tejto oblasti.

TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) je Európska sieť inovačných agentúr, ktorá aktuálne združuje 32 organizácií.

TAFTIE Academy je programom siete, ktorého cieľom je zlepšovanie znalostí zamestnancov a kvality procesov.
Druhá časť TAFTIE Academy zameraná na problematiku inovačných procesov sa koná v dňoch 24. – 25. septembra vo Viedni. Okrem školení sa v roku 2019 konali alebo budú konať sieťovacie workshopy v Luxemburgu, Prahe, Bruseli a Viedni.