Na Slovensku začínajú konzultácie k naplneniu Európskej zelenej dohody v sektore budov

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Prvou stavebnou sporiteľňou a.s., Ústavom vzdelávania a služieb a ďalšími partnermi zo Slovenska a Českej republiky spustil konzultácie so stakeholdermi k naplneniu Európskej zelenej dohody pripojením sa k „vlne obnovy“ budov a materializácie jej cieľov.

Tieto konzultácie povedú k dohode o cieľoch a opatreniach pre rezidenčné budovy, komerčné budovy, priemyselné budovy a mestskú infraštruktúru v rámci projektu „Zelená dohoda pre budovy“ (Green Deal for Buildings). Budovy sú dnes zodpovedné za 40 % percent spotreby globálnej energie a s ňou spojenú produkciu skleníkových plynov. Hrajú preto kľúčovú rolu v znižovaní globálnych emisií. Spomedzi všetkých sektorov majú budovy dokonca najväčší potenciál v znižovaní globálnych emisií CO2.

„SIEA ako kľúčový partner projektu nesie zodpovednosť za organizáciu okrúhlych stolov na Slovensku, ktorých hlavným výstupom je príprava manuálov a akčných plánov s cieľom ovplyvniť politiky kľúčových stakeholderov a podporiť implementáciu iniciatívy Smart Finance for Smart Buildings, najmä pokiaľ ide o zlepšenie efektívnosti verejného financovania a zapojenie súkromného kapitálu,“ upresňuje generálny riaditeľ SIEA Ing. Peter Blaškovitš.

Pre naplnenie cieľov Európskej zelenej dohody je nevyhnutné dosiahnuť európske tempo obnovy budov na úrovni 2 % ročne, čo z pohľadu súčasného tempa renovácie na Slovensku a v Českej republike predstavuje značnú výzvu pre všetky zainteresované strany.

Projekt nadviaže na Fórum udržateľných energetických investícií, ktoré v mnohých členských krajinách EÚ napomohli k rozbehu veľkých projektov zameraných na oblasť sociálneho bývania za primeranú cenu a nájomného bývania pre mladých pomocou inteligentných finančných nástrojov a financovania z Európskych zdrojov ako aj financovania zo strany súkromných investorov.

Obnova budov na Slovensku a v Českej republike nemôže dosiahnuť požadované tempo bez účasti súkromného kapitálu a bez spájania rôznych zdrojov a nástrojov financovania. K tomu je potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných strán a implementácia smart finančných nástrojov. Zelená dohoda pre budovy pomôže na európskej úrovni rozšíriť existujúce postupy, definuje stratégie a plány, navrhne zlepšenia v rámci národných politík a opatrení, a taktiež bude sledovať implementáciu opatrení na zlepšenie fungovania trhu.

„Našim cieľom je popasovať sa s touto výzvou zvýšením konkurenčnej schopnosti a s tým súvisiacej inovačnej aktivity slovenského i českého stavebníctva a vytváraním nových príležitostí pre rozvoj bývania s pozitívnym dopadom na kvalitu života a zamestnanosť. Sme presvedčení, že toto je aj jedna z kľúčových ciest k obnove ekonomík obidvoch krajín po kríze Covid-19,“ uviedol prezident ZSPS Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA. na úvodnom stretnutí partnerov projektu.