Vrátiť sa na normálnu verziu

Dodávatelia energie

Prechod do nového Informačného systému energetickej efektívnosti – (ďalej „ISEE“)

Pre povinné subjekty, ktoré ešte nezadávali údaje do ISEE, je pri prvom vstupe nevyhnutné sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára. Na e-mailovú adresu, ktorá bola zadaná v registračnom formulári, bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s overovacím odkazom, ktorým je potrebné potvrdiť a bude registrácia v ISEE dokončená. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku je potrebné skontrolovať cca o 15 minút. Až po kliknutí odkazu v zadnej  emailovej schránke a vytvorení hesla, bude umožnené úspešne dokončiť registráciu a následne vstúpiť a používať nový ISEE.

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Vstup do nového ISEE (ak ste už zaregistrovaný): https://isee.siea.sk/

Manuál pre registráciu do ISEE: ISEE_prirucka_Registracia

 

Dodávatelia energie majú zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

  1. Súbor údajov o svojich koncových odberateľoch

Údaje o koncových odberateľoch je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému (ISEE), do modulu OES (Obchodno energetická spoločnosť). Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste prihlasovacím menom (email) a heslom, ktoré ste si vytvorili pri registrácii do nového systému.

 

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č. Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z.z. § 24 ods. 4 dodávateľ energie 31. marec – príloha č. 3 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z

– súbor údajov o svojich koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie

 

 

  1. Údaje o celkovej vlastnej spotrebe

Údaje o celkovej vlastnej spotrebe je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému (ISEE), do modulu CVS. Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste prihlasovacím menom (email) a heslom, ktoré ste si vytvorili pri registrácii do nového systému.

 

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č. Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z.z. § 24 ods. 2 a ods. 3 písm. c) dodávateľ energie 31. marec – príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z

– celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

POZNÁMKA: pre účely vyhlášky 13/2016 celkovou spotrebou energie sa pre dodávateľov energie rozumie celková spotreba bez technologickej vlastnej spotreby napr. vykurovanie administratívnych priestorov, príprava teplej vody pre zamestnancov, spotreba elektriny v administratívnych priestoroch, pohonné látky pre služobné motorové vozidlá.

Kontakt pre viac informácií:

rozvody@siea.gov.sk

Ing. Jozef Mareš: +421 907 210 884

 

Vyhodnotenie výsledkov zistených na základe poskytnutých údajov v monitorovacom systéme súhrnne za Slovenskú republiku je publikované v Smerných číslach za energetiku za predošlý kalendárny rok, po verifikácii a uzávierke údajov.