Ministerstvo hospodárstva pozastavilo schvaľovanie dotácií na kotly a kolektory

Na základe vyjadrenia Ministerstva hospodárstva SR upozorňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra záujemcov o dotácie z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, že žiadosti o dotácie, ktoré neboli posúdené odbornou komisiou v roku 2010, budú posudzované už podľa pripravovaného zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo hospodárstva predpokladá účinnosť pripravovaného zákona od 1. mája 2011.

Návrh zákona bol zaradený na rokovanie vlády SR 12. 1. 2011, text návrhu zákona upravujúci nové podmienky poskytovania dotácií, je k dispozícii na internetovej stránke Úradu vlády tu.

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti rezortu, ktoré doteraz boli upravené viacerými výnosmi ministerstva. Návrh bol vypracovaný na základe § 8a a § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedených ustanovení zákona možno dotácie zo štátneho rozpočtu od 1. januára 2011 poskytovať len na základe osobitného zákona.

Po schválení vládou ministerstvo predloží návrh zákona Národnej rade SR. Dotácie v rámci rozpočtovej kapitoly MH SR pre rok 2010 bude možné poskytovať až po definitívnom schválení tohto zákona v parlamente a nadobudnutí jeho účinnosti.

Ostatné zasadnutie komisie sa uskutočnilo 21. decembra 2010.

 

SIEA naďalej prijíma žiadosti o dotácie. Zároveň upozorňuje žiadateľov, že v žiadostiach doručených po 1. 1. 2011 v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení už nie je možné nahradiť potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne čestným vyhlásením.


Podrobnejšie informácie o Programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach