Metodika na kvantifikáciu spotreby palív a produkcie emisií v sektore dopravy a potenciálu ich úspor pre regionálne energetické plánovanie

Predkladaná metodika umožňuje kvantifikáciu spotreby palív a energie štandardizovaným spôsobom. Okrem toho umožní odhad spotreby v sektore dopravy (individuálnej, verejnej aj nákladnej) a potenciálu úspor na regionálnej úrovni. V prvej časti sa metodika venuje východiskovým podkladom, odhadom spotreby palív a energie a produkcie emisií pre jednotlivé druhy dopravy a následne definuje ako je možné dosiahnuť úsporu v spotrebe. »»