Záleží Vám na znížení spotreby energie v podniku? Zapojte sa do medzinárodného prieskumu projektu LEAP4SME

Energetické audity pomáhajú malým a stredným podnikom (MSP) odhaliť, ako môžu znížiť spotrebu energie. Zistiť, aké sú reálne potreby podnikov v tejto oblasti a čo sú hlavné prekážky pri využívaní energetických auditov, je cieľom prieskumu, ktorý pripravila SIEA v rámci medzinárodného projektu LEAP4SME.

Slovenskí malí a strední podnikatelia, ale aj organizácie a špecialisti zaoberajúci sa znižovaním spotreby energie sa môžu do medzinárodného prieskumu, ktorý bude prebiehať do konca projektu. Čím viac odpovedí bude k dispozícii, tým presnejšie bude možné identifikovať prekážky.

Energetické audity nie sú v súčasnosti na Slovensku pre MSP povinné, informácie z nich však bývajú pre podniky užitočné.  Analýzou dostupných dát z  vykonaných energetických auditov v rokoch 2015-2019 bolo zistené, že potenciál energetických úspor v MSP na Slovensku je na úrovni 15 %.

Zámerom projektu LEAP4SME, ktorý je financovaný z programu Horizon 2020, je podporiť členské štáty EÚ pri vytváraní alebo zlepšovaní účinných politík zameraných na zvýšenie motivácie MSP zrealizovať nákladovo efektívne úsporné opatrenia vyplývajúce z energetických auditov. Súčasťou projektu je aj mobilizácia súkromných zainteresovaných strán a stakeholderov a návrh účinných riešení na dosiahnutie energetických aj neenergetických výhod.

Prieskum je rozdelený do dvoch sekcií. Prvá je určená pre organizácie, od národných agentúr a obchodných združení až po ministerstvá, mimovládne organizácie a priemyselné združenia. V druhej časti sa môžu podnikatelia priamo vyjadriť k aktuálnym formám podpory a prekážkam, ktoré im bránia v  prístupe k energetickým auditom a k zvyšovaniu energetickej efektívnosti. Formuláre sú dostupné v deviatich jazykoch.

 

Dotazník pre MSP: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_SMEs

Dotazník pre organizácie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LEAP4SME_Survey_Organizations