Malé rodinné elektrárne do 10 kW by mali dostať zelenú

 

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie. To sú zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny, ktoré môžu využívať od 1. januára 2014 domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami a zariadenia im nainštalujú inštalatéri s osvedčením.

O tom, aká je realita, ale aj ako by mohli v budúcnosti domácnostiam pomôcť dotácie na vlastnú výrobu elektriny sa diskutovalo na odbornom fóre Obnoviteľné zdroje po novom, ktoré počas veľtrhu AQUATHERM 2014 v Nitre zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.


Podujatie počas medzinárodného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky pripravila SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Aktuálne témy prilákali takmer stovku vlastníkov rodinných domov, ale aj technikov, inštalatérov, projektantov a predajcov technológie využívajúcej obnoviteľné zdroje energie. Zaujímalo ich, ako sa nové legislatívne zmeny prejavia v praxi.

Zmeny v podpore OZE

Formy podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie sú stanovené v zákone č.  309/2009 Z. z. Práve jeho novelizácie reagovali na fotovoltický boom, keď na Slovensku v krátkom čase vzniklo vďaka výhodným na 15 rokov garantovaným cenám za výkup elektriny viacero veľkých slnečných elektrární. Odvtedy sa veľa zmenilo. Trh s fotovoltikou v posledných dvoch rokoch stagnoval. Mnohí, ktorí chceli v tejto oblasti investovať, si to nakoniec rozmysleli, alebo stále vyčkávajú. Dôvodov je viacero.

 MNO_SIEA_AQUATHERM_2014_094.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2014_074.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2014_075.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2014_099.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2014_136.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2014_108.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2014_118.jpgMNO_SIEA_AQUATHERM_2014_089.jpg

Ako sa predpokladalo, s klesajúcimi nákladmi na technológiu sa postupne obmedzovala aj podpora. na ktorú majú nárok už len fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom do 30 kW. Aj to iba v prípade, ak sú umiestnené na budovách, či už na streche alebo na fasáde. Viacerí z nových žiadateľov však nedostali súhlas na pripojenie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zamietavé stanoviská k žiadostiam o pripojenie sú väčšinou zdôvodňované nutnosťou vykonať štúdie pripojiteľnosti a udržaním bezpečnosti a stability distribučnej sústavy. Tzv. malé zdroje na výrobu elektriny, z ktorej väčšinu spotrebujú priamo domácnosti, by však podľa Juraja Kubicu z kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície mali dostať pri pripájaní zelenú.

Čo je „malý zdroj“

Podstatne menej administratívy ako v minulosti čaká domácnosti, ktoré sa od januára 2014 rozhodnú pre inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne s tým, že nebudú žiadať doplatok. To platí pre výrobu elektriny v tzv. malom zdroji s inštalovaným výkonom elektriny do 10 kW výrobcom, ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby. No každý si bude musieť poriadne zvážiť, aký výkon si dá nainštalovať, pretože bude chcieť väčšinu elektriny spotrebovať priamo v domácnosti. Je to možné, ak domácnosť upraví svoje správanie a zváži investíciu do akumulačného zdroja, v ktorom bude môcť prebytok elektriny vyrobenej cez deň za slnečného počasia uskladňovať, aby ju mohla využiť neskôr.

Fotovoltika večer

Práve optimalizovanie spotreby a výroby elektriny môže podľa energetického konzultanta Petra Štibraného z poradenského centra SIEA v Banskej Bystrici zásadne ovplyvniť nielen ekonomiku celej investície, ale aj komfort domácnosti pri využívaní vyrobenej elektriny. „Nesystematický prístup je v mnohých prípadoch dôvodom komplikácií, pri ktorých jednotlivé časti systému dostatočne nespolupracujú a domácnosť zásadne obmedzujú, “ zdôraznil P. Štibraný. Ako dodal, technických možností, ako tomu predísť, je veľa. Pri kvalitnej projektovej príprave môže v jednej domácnosti bez problémov popri sebe fungovať aj viacero spôsobov využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Výhody bez doplatku

„Kto chce za vyrobenú elektrinu doplatok, je v zmysle zákona o energetike podnikateľom. Výhody malého zdroja sa týkajú len takých výrobcov elektriny, ktorých výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie,“ zdôraznila K. Šoltésová. Týmto časť nákladov na pripojenie hradí distribučná spoločnosť. Majú nárok na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy, bezplatnú montáž meradla započítavajúceho v reálnom čase vyrobenú a dodanú elektrinu a bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave. Podľa Pavla Šimona zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu je veľkou výhodou, že majitelia malých zdrojov nemusia predkladať výkazy o výrobe elektriny. Vďaka meracím zariadeniam budú informácie Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) nahlasovať priamo distribučné spoločnosti.

Naopak, vlastníci podnikatelia musia aj pri menších výkonoch zasielať OKTE 5-ročné plány o výrobe elektriny, ale aj ročné a mesačné plány a hlásenia. Vyžaduje sa napríklad aj potvrdenie o pôvode elektriny, registrácia výrobcu ako platiteľa dane a podávanie daňových priznaní. Navyše, každý rok musia podnikatelia podpisovať novú zmluvu na doplatok a samostatnú zmluvu na výkup elektriny za cenu elektriny na straty.

Ako vybaviť pripojenie malého zdroja

Na rozdiel od podnikania s fotovoltikou, pri ktorom vybavovanie pripojenia trvá i niekoľko mesiacov, v prípade malých zdrojov zákon distribučným spoločnostiam presne stanovuje maximálne reakčné lehoty. Zvyčajne trvajú len niekoľko dní. Aby mohol byť malý zdroj pripojený a distribučné spoločnosti bezplatne v zákonom stanovených termínoch nainštalovali spomínané zariadenia, musia byť splnené základné podmienky. Podľa prvej celkový inštalovaný výkon malého zdroja nesmie presiahnuť hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jedenej fáze. Splnenie ďalších podmienok musia preukázať tromi prílohami k oznámeniu o pripojení. Prvá potvrdzuje, že v mieste pripojenia je dostatočná rezervovaná kapacita. Druhá príloha je dokladom, že fotovoltická elektráreň sa skladá z komponentov, ktoré majú vyhlásenie o zhode. Do tretice sa predkladá  potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov.

Bez formulárov

Dôležité je, že distribučným spoločnostiam sa už nepodáva žiadosť o pripojenie, ale len oznámenie o pripojení, na ktoré musí táto spoločnosť reagovať do 5 pracovných dní. Aby bolo možné podať oznámenie o pripojení, v prvom rade treba získať od distribučnej spoločnosti kladné  stanovisko k dostatočnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja. Ak ho dostane, má šesť mesiacov na jeho inštaláciu. Aby bolo vybavovanie čo najkratšie, zákon explicitne hovorí, že stanovisko musí distribútor vystaviť do 10 dní od doručenia žiadosti o jeho vydanie.

 

No hoci formuláre žiadostí o toto stanovisko mali všetky distribučné spoločnosti sprístupniť od januára 2014, v čase konania diskusného fóra – v polovici februára – tak urobila na svojej stránke iba Východoslovenská distribučná, a.s.. Na pretrvávajúce komplikácie pri komunikácii s distribučnými spoločnosťami sa sťažovali viacerí účastníci fóra. „Ak narazíte na  problémy, odporúčam napísať sťažnosť alebo oznámenie Sekcii energetiky Ministerstva hospodárstva SR  a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ uviedol počas diskusného fóra J. Kubica. Ako zdôraznil, distribučné spoločnosti môžu odmietnuť pripojenie iba z dôvodu nedostatočnej kapacity. „Ale z iných ustanovení prevádzkového poriadku distribučnej sústavy vyplýva pre distribútora povinnosť v nasledujúcich mesiacoch rozšíriť pripájacie kapacity, takže sa môže predĺžiť termín pripojenia, ale nemôže znemožniť pripojenie, ak domácnosti splnia ostané kritériá,“ dodal. Zároveň záujemcom o inštaláciu malého zdroja odporúčal, aby na obálku oznámenia napísali výrazným textom, že je to oznámenie o pripojení malého zdroja podľa § 4 a) zákona č. 309/2009 Z. z., aby bolo jasné, že to nie je žiadosť o pripojenie zdroja do distribučnej sústavy.

Dôraz na kvalitu a odbornosť pri inštalácii

Novinkou pri vybavovaní pripojenia malého zdroja je potvrdenie o vykonaní odbornej montáže osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov. „Nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie sa preukázalo, že mnohí technici síce majú skúsenosti s podobnými zariadeniami, ale obnoviteľné zdroje energie majú špecifiká, ktoré neboli pri inštaláciách zohľadnené,“ vysvetlila dôvod, prečo sa na kvalitu inštalácií kladie dôraz, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. Ako dodala, povinnosť zaviesť vzdelávanie pre inštalatérov zariadení na využívanie OZE vyplynula zo smernice 2009/28/ES. Osvedčenia si majú jednotlivé  členské krajiny Európskej únie navzájom uznávať. Získaniu osvedčenia predchádza odborná príprava a úspešné absolvovanie skúšok. Zoznam vyškolených odborníkov s osvedčením zverejňuje na svojej internetovej stránke ministerstvo hospodárstva. Medzi prvé patrili školenia a skúšky súvisiace s inštaláciou tepelných čerpadiel. Začiatkom roka 2014 mohli získať osvedčenie aj špecialisti na inštaláciu fotovoltických systémov a termických solárnych systémov.

Dotácie pre domácnosti

Využívanie inštalatérov s osvedčením by malo byť v budúcnosti samozrejmou podmienkou pri každej žiadosti o podporu využívania obnoviteľných zdrojov z verejných zdrojov. Týkať by sa to malo aj pripravovaného mechanizmu finančných príspevkov pre domácnosti na podporu inštalácie zariadení využívajúcich OZE, na ktorý vláda plánuje  vyčleniť 100 miliónov €. J. Kubica z Úradu vlády SR potvrdil zámer vyplácať domácnostiam jednorazové príspevky na inštaláciu malých zdrojov OZE do 10 kW zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. Podľa J. Kubicu by malo ísť o prvý mechanizmus, ktorý umožní využiť prostriedky Európskej únie priamo domácnostiam. Skúsenosti v tejto oblasti majú už Poliaci, Česká republika sa  podobnú možnosť  tiež  snaží uplatniť. „Výška podpory pre jednu domácnosť zatiaľ nebola pevne stanovená, detailné podmienky sa budú schvaľovať v nasledujúcich mesiacoch,“ zdôraznil J. Kubica. Už teraz je jasné, že žiadatelia o dotácie nebudú môcť rátať so žiadnou inou finančnou podporou od štátu. Nemôžu teda žiadať doplatok za vyrobenú elektrinu z OZE, ani predávať prebytky elektriny do distribučnej siete.

 

Prezentácia

Zmeny v podpore obnoviteľných zdrojov energie?, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická  agentúra

 

Podujatia sa konali v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.