Energia pre budovy podľa nových pravidiel


Vlastníci väčších nevýrobných budov využívajúcich vykurovací systém s kotlami na biomasu a bioplyn budú musieť zabezpečiť pravidelnú kontrolu týchto zariadení častejšie ako doteraz. Interval kontroly pre kotly s výkonom viac ako 100 kW sa skrátil z doterajších 6 rokov na 2 roky.


Termíny pravidelných kontrol ostatných vykurovacích a klimatizačných systémov zostávajú v platnosti. Ustanovuje ich zákon č. 314/2012 Z. z, ktorý  od 1. januára 2013 nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 17/2007 Z. z. Výsledkom pravidelných kontrol je návrh opatrení a odporúčaní ako možno usporiť energiu pri prevádzke týchto systémov.

 

Po piatich rokoch dochádza aj k ďalšej zmene. Dohľad nad dodržiavaním zákona prechádza z kompetencie obcí na Štátnu energetickú inšpekciu. Pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov môže vykonávať 168 odborne spôsobilých osôb. V prípade klimatizačných systémov je k dispozícii 29 odborníkov.

 

„Pre kvalitu správ z kontroly platia od januára aj prísnejšie pravidlá, úroveň časti z nich sa bude následne kontrolovať,“ uviedla Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Uvedené zmeny si podľa nej vyžiadala transpozícia smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ktorá prináša novinky aj v oblasti energetickej certifikácie budov.

 

Pravidlá certifikácie sa zásadne nemenia. Rozdiely sú zakotvené v zákone č. 300/2012 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Tak ako doteraz, aj naďalej sa certifikáty vyžadujú pri dokončení novej budovy ku kolaudácii a pri predaji, prenájme alebo významnej obnove existujúcej budovy. Po novom však už musia mať certifikát aj všetky budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktoré užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje. Na takýchto budovách musí byť energetický štítok aj vystavený. Ďalšiu novú povinnosť budú mať všetci, ktorí budú nevýrobné budovy alebo ich samostatné časti predávať alebo prenajímať. Ukazovateľ energetickej hospodárnosti budov musí byť uvedený v reklamnej ponuke nehnuteľnosti zverejnenej v komerčnom médiu.

 

„Podľa štatistiky sa v Európskej únii podieľajú budovy svojou prevádzkou na celkovej spotrebe energie až 40-timi percentami. Prispieť k zníženiu tohto podielu je aj prioritou odborného energetického poradenstva, ktoré poskytujeme,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

 

Tejto problematike bude venovaná aj konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, ktorá sa v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU uskutoční 4. a 5. decembra 2012 v Patinciach.