Zákon č. 314/2012 Z. z. – kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov

Prečo sa kontrolujú vykurovacie systémy a klimatizačné systémy?

Pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov možno označiť ako „vynútené“ poradenstvo pre vlastníka (správcu), aby mal k dispozícii odborné rady ako zlepšiť prevádzku kontrolovaných zariadení. Pravidelná kontrola a údržba týchto zariadení umožní ich optimálnu prevádzku, vďaka čomu môžu majitelia znížiť spotrebu paliva, a teda aj náklady na palivo, a prispieť k ochrane životného prostredia.

Vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi môže byť uložená pokuta za to, že kontrolu zariadení nezabezpečil v určenom termíne. Nemôže však dostať pokutu za to, že výsledky kontroly budú nepriaznivé. Odporúčania, ktoré oprávnená osoba v správe z kontroly uvedie, sú pre vlastníka (správcu) dobrovoľné a nikto ho nenúti ich realizovať. Po kontrole má vlastník (správca) k dispozícii podrobné informácie o tom, ako môže už dnes ovplyvniť zajtrajšie náklady na energie.

Čo sa zmenilo od 1. januára 2021?

Pribúda povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov s elektrickými kotlami a tepelnými čerpadlami s účinným menovitým výkonom vyšším ako 70 kW. Povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách s inštalovaným výkonom vykurovacích alebo klimatizačných systémov menším ako 70 kW bola zrušená. Týka sa to skoro všetkých rodinných domov, ako aj malých verejných budov, napríklad obecných úradov.

Aké zariadenia sa kontrolujú?

– vykurovací systém s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom väčším ako 70 kW, ktorý:

 • je:
  • teplovodný
  • teplovzdušný
  • kombináciou teplovodného a teplovzdušného systému
 • vyrába teplo s využitím
  • spaľovania palív
  • elektrického odporového vykurovania
  • aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie prostredníctvom tepelného čerpadla.
 • využíva teplo na:
  • vykurovanie vnútorných priestorov budov
  • prípravu teplej vody v budove
  • na iné účely (práčovňa, sušiareň,..)

Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému

Zariadenie na výrobu tepla alebo dodávku tepla Interval pravidelnej kontroly (rok)
spaľovacie zariadenie na zemný plyn 4
spaľovacie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 3
elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru 5
tepelné čerpadlo 5

Poznámka: Ak sa kontroluje zariadenie prvýkrát, stanoví sa aj to, či je zariadenie vzhľadom na jeho výkon primerané budove a jej prevádzke.

– klimatizačný systém s celkovým účinným menovitým chladiacim výkonom väčším ako 70 kW.

Interval pravidelnej kontroly klimatizačného systému je päť rokov.

Vykurovací a klimatizačné systémy musia byť schopné optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných alebo prevádzkových podmienok.

Na aký vykurovací alebo klimatizačný systém sa kontrola nevzťahuje?

 • Je umiestnený v budove definovanej v §2 ods.2 zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.
 • Je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie, podľa ktorej sa poskytuje garantovaná energetická služba (GES).
 • Je súčasťou technického systému nebytovej budovy vybavenej systémom automatizácie a riadenia budovy alebo
 • je súčasťou technického systému bytovej budovy vybavenej
  • 1. funkciou priebežného elektronického monitorovania energetickej účinnosti vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému, ktorá vlastníkovi bytovej budovy, spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy, poskytuje informácie o poklese energetickej účinnosti vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému a o potrebe jeho údržby a
  • 2. funkciou zabezpečujúcou kontrolu optimálnej výroby, distribúcie, uskladňovania a spotreby energie.

Ako sa postupuje pri kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov?

 • pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov zabezpečuje vlastník budovy (zmluvou o správe je možné  previesť povinnosť na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcu budovy alebo správcu vykurovacieho alebo klimatizačného systému),
 • vlastník budovy si objedná kontrolu zariadenia u oprávnenej osoby.

Pravidelná kontrola vykurovacieho alebo klimatizačného systému pozostáva z:

 • hodnotenia a kontroly systému ako celku v rozsahu podľa typu systému,
 • hodnotenia a kontroly samostatných prístupných častí systému,
 • hodnotenia schopnosti systému optimalizovať výrobu, distribúciu, uskladňovanie a spotrebu energie za bežných podmienok alebo prevádzkových podmienok,
 • návrhu opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia systému a hodnotenia nákladovej efektívnosti navrhovaných opatrení.

 Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu, ktorá obsahuje:

 • postup vykonania pravidelnej kontroly,
 • použité výpočty,
 • výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na úsporu energie v kontrolovanom vykurovacom alebo klimatizačnom systéme s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu navrhnutých opatrení na úsporu energie,
 • dátum a miesto vykonania pravidelnej kontroly,
 • identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 2 písm. a),
 • technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
 • meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala, dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly, iné dôležité údaje alebo zistenia.

Vlastník budovy (správca) má povinnosť správu uchovať

 • vlastník uchováva správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
 • vlastník pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy odovzdá správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
 • vlastník pri prenájme budovy  vykurovacieho alebo klimatizačného systému odovzdá kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.

Kto môže vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov?

Kontrolu môže vykonávať spoločnosť alebo podnikateľ, ktorý má oprávnenie na podnikanie v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov podľa osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – živnostenský zákon). O zapísanie viazanej živnosti môže požiadať oprávnená osoba na základe potvrdenia o zápise do Zoznamu odborne spôsobilých osôb. Potvrdenie vydáva na základe žiadosti Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá zoznam vedie a zverejňuje svojom webovom sídle. Odborne spôsobilá osoba je do zoznamu zapísaná po úspešne absolvovanej skúške odbornej spôsobilosti.

Zoznam osôb oprávnených na vykonávanie kontroly vykurovacích sústav

Zoznam osôb oprávnených na vykonávanie kontroly klimatizačných sústav

Za čo môžu byť uložené pokuty?

Priestupku resp. správneho deliktu sa vlastník budovy dopustí tým, že:

 • nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému, neuchová správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
 • pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy neodovzdá poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
 • pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému neodovzdá kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.

Kto ukladá pokuty?

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) podľa § 89 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností.

Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. Konanie o uložení pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa SOI dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Pripravené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU 

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania