Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 5. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 22.3.2024 predložených 491 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

SIEA ako SO pre OP KŽP dňa 11.8.2023 vyhlásila 82. výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Oznam o predĺžení termínu plánovaného uzatvorenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy zameranej na podporu inštalácie fotovoltických systémov vo verejnom sektore sa predlžuje do 31.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Informácia o navýšení alokácie výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny na 12 500 000 EUR.

Informácia o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie k projektu Zelená domácnostiam III

SIEA ako SO pre OPKŽP informuje o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie Zelená domácnostiam III.

Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  zameranej na podporu inštalácie fotovoltických systémov v podnikoch sa predlžuje do 14.4.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci výzvy zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu – SIEA na verziu 6.2

SIEA ako SORO pre OP KŽP informuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 6.2, účinnú od 7.10.2022.