Oznam o predĺžení termínu plánovaného uzatvorenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy zameranej na podporu využitia fotovoltických systémov vo verejnom sektore (OPKZP-PO4-SC411-2023-80), ktorého termín uzavretia bol 12.5.2023 sa predlžuje do 31.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.