Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy  zameranej na podporu inštalácie fotovoltických systémov v podnikoch (OPKZP-PO4-SC411-2022-79), ktorého termín uzavretia je 31.3.2023, sa predlžuje do 14.4.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.