Aktuálne výzvy z programu Horizont 2020 pre energetických manažérov vo verejnom sektore

Inovatívne financovanie investícií do energetickej efektívnosti a podpora verejnej správy pri energetickej transformácii. To je výber z tém aktuálnej výzvy rámcového program Horizont 2020, ktoré by mohli zaujímať energetických manažérov vo verejnom sektore. Termín na predloženie projektových návrhov je stanovený na 10. septembra 2020.

Výzva H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 spadá pod spoločenský program „Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia“  v oblasti zamerania „Budovanie nízkouhlíkovej budúcnosti odolnej voči zmenám klímy“, ktorá podporuje ciele Parížskej dohody a balíka opatrení „Čistá energia pre všetkých Európanov“, vrátane správy „Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie“ (COM (2016) 736) a priorít  SET plánu (strategic energy technology) s konkrétnymi opatreniami v oblasti výskumu a inovácií zameranými na urýchlenú transformáciu energetického systému a ďalších sektorov smerom k uhlíkovej neutralite a pružnému reagovaniu voči zmene klímy. Činnosti tiež v plnej miere prispievajú k splneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a výdavkových cieľov programu Horizont 2020 na opatrenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a zmien klímy.

V rámci tejto výzvy ( H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) sú od marca 2020 otvorené tieto témy:

 

Financovanie investícií do energetickej efektívnosti – Inteligentné financie pre inteligentné budovy

ID: LC-SC3-B4E-11-2020

Dátum otvorenia: 5. marec 2020

Dátum ukončenia: 10. september 2020

Model ukončenia: jednostupňové

Typ opatrenia: Koordinačné a podporné opatrenie

Výška príspevku: 1 milión EUR až 1,5 milióna EUR (nevylučuje sa predkladanie a výber návrhov požadujúcich iné sumy)

Špecifikácia výzvy:

Energetická efektívnosť sa zatiaľ nepovažuje za atraktívnu investíciu pre finančný sektor, čo obmedzuje možnosť využívať externé súkromné ​​financovanie nad rámec vlastného imania vlastníkov projektov a dostupné verejné financovanie. Na zjednodušenie transakcií a zvýšenie dôvery finančných inštitúcií je nevyhnutná technická a právna štandardizácia vo všetkých krokoch hodnotového reťazca investícií. Keďže sa očakáva, že investície do energetickej efektívnosti sa splatia výlučne prostredníctvom zníženia výdavkov na energiu (energetického účtu) existuje čoraz viac dôkazov, že pri rozhodovaní o  investovaní do energetickej efektívnosti zohrávajú kľúčovú úlohu neenergetické výhody. Tieto prínosy je potrebné kvantifikovať prostredníctvom zhromažďovania údajov a vyčíslenia ich peňažnej hodnoty, aby sa vyvinuli parametre, ktoré finančníci používajú na hodnotenie investícií do energetickej efektívnosti.

Okrem toho je potrebné vytvoriť inovačné systémy financovania na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, aby sa vytvorili podmienky na primerané poskytovanie súkromného financovania na investície do energetickej efektívnosti. Cieľom inovačných systémov financovania energetickej efektívnosti je postupné maximalizovanie pákového pomeru verejných prostriedkov k súkromnému financovaniu. Je to v súlade s iniciatívou „Inteligentné financie pre inteligentné budovy“, ktorej cieľom je efektívnejšie využívať verejné prostriedky.

Zameranie (účel):

a) Zviditeľňovanie (mainstreaming) financovania energetickej efektívnosti

Návrhy by sa mali zaoberať aspoň jedným z týchto problémov:

 • vývoj, demonštrácia a podpora rámcov pre štandardizáciu, agregáciu a porovnávanie udržateľných investícií do energetiky,
 • vytváranie priestoru pre banky a investorov na vnútroštátnej a miestnej úrovni, najmä pokiaľ ide o upisovanie udržateľných investícií do energetiky;
 • zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie rozsiahlych údajov o skutočnej finančnej výkonnosti investícií do energetickej efektívnosti s cieľom dosiahnuť výsledky v oblasti energetickej efektívnosti v rôznych odvetviach (budovy, priemysel, doprava atď.),
 • ďalšia integrácia neenergetických prínosov do hodnotenia projektov, najmä v stavebníctve, čo vedie k rozvoju existujúcich finančných produktov alebo k tvorbe nových cielených produktov,
 • zameranie inštitucionálnych investorov (napr. verejné dôchodkové systémy) s cieľom zvýšiť podiel ich finančných prostriedkov investovaných do energetickej efektívnosti alebo vyvinúť konkrétne fondy alebo investičné produkty,
 • preskúmanie vplyvu revidovaných hodnotení rizika a požiadaviek na energetickú efektívnosti na finančné riadenie (Basel III, Solvency II).

b) Inovatívne systémy financovania investícií do energetickej efektívnosti

Návrhy by sa mali zaoberať vývojom alebo replikáciou a implementáciou inovatívnych systémov financovania investícií do energetickej efektívnosti. Môžu zahŕňať rôzne typy organizácií, vlastnícke štruktúry a modely financovania.

 

V tejto súvislosti by sa návrhy mali zaoberať jedným alebo viacerými z týchto bodov:

 • zavedenie nových inovatívnych, operatívnych systémov financovania,
 • replikácia predtým úspešných riešení, napr. vyvinuté a implementované v rámci rôznych zariadení na rozvoj projektov (PDA- project development assistance) v rámci programov Horizont 2020 a „Inteligentná energia v Európe“(vrátane MLEI PDA alebo ELENA),
 • zriadenie regionálnych / národných skupín, ktoré sú schopné vyvinúť veľké (štandardizované) projektové na seba nadväzujúce prepojenia.

Očakávaný dopad:

Očakáva sa, že návrhy budú demonštrovať, v závislosti od zameraného rozsahu, nižšie uvedené vplyvy s použitím kvantifikovateľných ukazovateľov a cieľov všade, kde je to možné:

a) Zviditeľňovanie (mainstreaming) financovania energetickej efektívnosti:

 • počet oslovených finančných inštitúcií a iných zainteresovaných strán, ako aj ich potenciálny objem príslušných investícií,
 • rámce, štandardizácia, benchmarking, štandardizované opisy a evidencia údajov o finančnej návratnosti investícií do energetickej efektívnosti dohodnutých a akceptovaných trhom,
 • vyššie alokovanie inštitucionálnych investícií na energetickú efektívnosť; štandardizácia aktív umožňujúcich sekuritizáciu; rozvoj sekundárneho trhu s aktívami v oblasti energetickej efektívnosti (v miliónoch EUR investícií do 5 rokov po ukončení projektu),
 • investície do udržateľnej energie vyvolané projektom (v miliónoch EUR),
 • úspory primárnej energie vyvolané projektom (v GWh/ rok).

 

b) Inovatívne systémy financovania investícií do energetickej efektívnosti:

 • poskytovanie inovatívnych systémov financovania, ktoré sú funkčné a pripravené na financovanie investícií do energetickej efektívnosti,
 • regionálne / národné agregátory s preukázanou / sledovateľnou kapacitou na vytvorenie rozsiahleho reťazca (štandardizovaných) udržateľných investícií do energetiky (z hľadiska počtu a/ alebo výšky investícií),
 • investície do udržateľnej energie vyvolané projektom (v miliónoch EUR),
 • úspory primárnej energie vyvolané projektom (v GWh / rok).

 

Ďalšie pozitívne účinky je možné kvantifikovať a oznámiť, ak je to relevantné a kdekoľvek je to možné:

 • zníženie emisií skleníkových plynov (v tCO2/rok) a/alebo znečisťujúcich látok do ovzdušia (v kg/rok) vyvolaných projektom.

 

Viac informácií na:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020

 

Národné okrúhle stoly na implementáciu iniciatívy „Inteligentné financie pre inteligentné budovy“ (Smart Finance for Smart Buildings)

ID: LC-SC3-B4E-12-2020

Dátum otvorenia: 5. marec 2020

Dátum ukončenia: 10. september 2020

Model ukončenia: jednostupňové

Typ opatrenia: Koordinačné a podporné opatrenie

Výška príspevku: 0,5 milióna do 1,5 milióna EUR (nevylučuje sa predkladanie a výber návrhov požadujúcich iné sumy)

Špecifikácia výzvy:

Prístup k súkromným financiám pre energetickú efektívnosť a integrovaným obnoviteľným zdrojom energie je naďalej náročný. Jednou z prekážok je nedostatok spoločného porozumenia témy medzi vládou, verejným sektorom, súkromným sektorom a finančným sektorom. Iniciatíva „Inteligentné financie pre inteligentné budovy“ navrhla komplexný prístup založený na efektívnejšom využívaní verejných prostriedkov, agregácii a pomoci pri rozvoji projektov a znižovaní rizika. Tento prístup sa však musí stále rozvíjať a zdieľať so všetkými zúčastnenými stranami na vnútroštátnej úrovni.

Zameranie (účel):

V návrhoch by sa mali ustanoviť národné okrúhle stoly zamerané na investície do energetickej efektívnosti ako stále multilaterálne diskusné fóra, na ktorých sa stretávajú príslušné zainteresované strany. Okrúhle stoly by mali (okrem iného) analyzovať možnosť rozšírenia existujúcich najlepších postupov z vnútroštátnej a európskej úrovne, vypracovať stratégie, cestovné mapy a akčné plány, navrhnúť zlepšenia v národných politických rámcoch a opatrenia a sledovať ich implementáciu. Spoločne vypracúvajú vzorové dokumenty a zmluvy vedúce k lepšiemu fungovaniu trhu.

Očakávaný dopad:

Očakáva sa, že návrhy budú demonštrovať, v závislosti od zameraného rozsahu, nižšie uvedené vplyvy, použitím kvantifikovateľných ukazovateľov a cieľov všade, kde je to možné:

 • zriadenie národných okrúhlych stolov pre investovanie do energetickej efektívnosti,
 • počet dokumentov národnej/ regionálnej politiky vyplývajúcich z okrúhlych stolov,
 • počet kľúčových zainteresovaných strán zapojených do okrúhlych stolov, najmä z finančného sektora,
 • investície do udržateľnej energetiky vyvolané projektom (v miliónoch EUR),
 • úspory primárnej energie vyvolané projektom (v GWh/ rok).

 

Ďalšie pozitívne účinky je možné kvantifikovať a oznámiť, ak je to relevantné a kdekoľvek je to možné:

 • zníženie emisií skleníkových plynov (v tCO2 ekv./rok) a/alebo znečisťujúcich látok do ovzdušia (v kg/rok) vyvolaných projektom.

 

Viac informácií na:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020

 

Agregácia – pomoc pri rozvoji projektu

ID: LC-SC3-B4E-13-2020

Dátum otvorenia: 5. marec 2020

Dátum ukončenia: 10. september 2020

Model ukončenia: jednostupňové

Typ opatrenia: Koordinačné a podporné opatrenie

Výška príspevku: 0,5 až 1,5 milióna EUR (nevylučuje sa predkladanie a výber návrhov požadujúcich iné sumy)

Špecifikácia výzvy:

Investori a veritelia musia získať väčšiu dôveru v investičné projekty súvisiace s energetickou efektívnosťou, ktoré sa stále považujú za rizikové a fragmentované. Európska pridaná hodnota sa dá dosiahnuť najmä tam, kde projekty prinášajú na trh inovácie, pokiaľ ide o agregáciu projektov a finančné riešenia, ktoré minimalizujú transakčné náklady a angažujú súkromnú finančnú komunitu. Európska pridaná hodnota by sa mohla realizovať aj tam, kde projekty preukázateľne odstraňujú právne, administratívne a iné trhové prekážky pri začleňovaní rozsiahlych udržateľných energetických investičných schém.

Zameranie (účel):

Pomoc na rozvoj projektov (PDA) sa bude poskytovať verejným a súkromným organizátorom projektov, ako sú verejné orgány alebo ich zoskupenia, verejní/súkromní prevádzkovatelia a subjekty infraštruktúry, spoločnosti poskytujúce energetické služby, maloobchodné reťazce, majitelia veľkých nehnuteľností a služby/priemysel. Akcia bude podporovať budovanie technickej, ekonomickej a právnej expertízy potrebnej na vývoj projektu a viesť k začatiu konkrétnych investícií, ktoré sú konečným cieľom a realizáciou projektu.

 

Návrhy by sa mali zamerať na jeden alebo viac z týchto sektorov:

 • existujúce verejné a súkromné budovy vrátane sociálneho bývania s cieľom výrazne znížiť spotrebu energie pri vykurovaní/chladení a využívaní elektriny,
 • energetická efektívnosť priemyslu a služieb,
 • mestská doprava a mobilita ako je využívanie a integrácia inovatívnych riešení pre alternatívne palivá v mestskej mobilite a energeticky účinnejšie opatrenia v mestskej doprave a mobilite vrátane flotily verejnej dopravy, osobnej a nákladnej logistiky a
 • energetická efektívnosť existujúcich infraštruktúr, ako sú verejné osvetlenie, diaľkové vykurovanie/chladenie a vodovody a kanalizácie.

 

Návrhy by mali obsahovať tieto prvky:

 • príklad/ukážka rozmeru ich ambícií znížiť spotrebu energie a/alebo veľkosť očakávaných investícií,
 • poskytovať organizačné inovácie vo finančnom inžinierstve (napr. systémy financovania na účet, záručné fondy alebo faktoringové fondy) a/alebo pri mobilizácii investičného programu (napr. združovanie, združovanie alebo zapojenie zainteresovaných strán),
 • preukázať vysoký stupeň opakovateľnosti a zahŕňať jasný akčný plán na sprostredkovanie skúseností a výsledkov smerom k potenciálnym replikátorom v celej Európe,
 • stavať na skúsenostiach z predchádzajúcich projektov PDA (pomoc pri rozvoji projektu).

Očakávaný dopad:

Očakáva sa, že návrhy budú demonštrovať nižšie uvedené vplyvy, podľa možnosti s použitím kvantifikovateľných ukazovateľov a cieľov:

 • realizácia série investičných projektov v oblasti udržateľnej energie a inovatívnych riešení a/alebo schém financovania,
 • každé milión EUR podpory programu Horizont 2020 by malo spustiť investície do trvalo udržateľnej energie v hodnote najmenej 15 miliónov EUR,
 • úspory primárnej energie, výroba energie z obnoviteľných zdrojov a investície do udržateľnej energie vyvolané projektom na území zúčastnených strán (v GWh/ rok a v miliónoch EUR investícií),
 • predvedenie inovatívnych a opakovateľných riešení financovania investícií, dokumentovanie spätnej väzby/prijatia potenciálnymi replikátormi.

 

Ďalšie pozitívne účinky je možné kvantifikovať a oznámiť, ak je to relevantné a akokoľvek možné:

 • zníženie emisií skleníkových plynov (v tCO2/ rok) a/ alebo znečisťujúcich látok do ovzdušia (v kg/rok) vyvolaných projektom.

 

Viac informácií na:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-13-2020

 

Podpora verejných orgánov pri riadení transformácie energetiky

ID: LC-SC3-EC-5-2020

Dátum otvorenia: 5. marec 2020

Dátum ukončenia: 10. september 2020

Model ukončenia: jednostupňové

Typ opatrenia: Koordinačné a podporné opatrenie

Výška príspevku: 1 až 1,5 milióna EUR (nevylučuje sa predkladanie a výber návrhov požadujúcich iné sumy)

Špecifikácia výzvy:

Plnenie cieľov energetickej únie si vyžaduje plné zapojenie verejného sektora na všetkých úrovniach riadenia. Mal by sa posilniť politický záväzok na miestnej úrovni a zamerať by sa malo na vykonávanie a účinné monitorovanie konkrétnych riešení a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré môžu prispieť k modernizácii a dekarbonizácii európskeho hospodárstva. Vždy, keď je to možné, by sa malo usilovať o synergiu s miestnymi a regionálnymi plánmi kvality ovzdušia a programami kontroly znečistenia ovzdušia, aby sa znížili náklady, pretože tieto plány sa do veľkej miery spoliehajú na podobné opatrenia a činnosti. Podpora by mala pokračovať a mala by sa posilňovať pri budovaní kapacít verejných orgánov a ich splnomocňovaní na to, aby prevzali úlohu vodcovských spoločností v oblasti transformácie energetiky na regionálnej a miestnej úrovni, a to neustále zdokonaľovaním svojich schopností ako verejných podnikateľov a podporovateľov transformácie trhu smerom k efektívnejším energetickým systémom.

Zameranie (účel):

a) Podpora miestnych a regionálnych orgánov verejnej správy

Komisia považuje za rovnako dôležité zaoberať sa podľa potreby jedným alebo viacerými z týchto bodov:

 • posilniť rozhodovacie procesy regionálnych a miestnych orgánov s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu, súdržnosť a konzistentnosť opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a urýchliť dosiahnutie cieľov,
 • podporovať verejné orgány pri príprave politických scenárov a plánov transformácie, ktoré jasne naznačujú cestu k európskym dlhodobým cieľom do roku 2050 a informujú o prebiehajúcej implementácii SEAP/SECAP alebo podobných plánov a o vývoji budúcich plánov/ cieľov na rok 2030 a ďalšie roky,
 • inovatívne spôsoby, ako umožniť zapojenie verejnosti do transformácie energetiky, rozvíjanie kapacít rozhrania v rámci orgánov verejnej moci s občianskou spoločnosťou,
 • poskytovať inovatívne programy budovania kapacít pre mestá a/alebo regióny, aby zvýšili svoje kapacity na podporu trvalo udržateľného energetického prechodu na svojich územiach.

 

b) Podpora vykonávania smernice o energetickej efektívnosti

Činnosti, ktoré pomáhajú členským štátom pri plnení ich povinností vyplývajúcich zo smernice o energetickej efektívnosti (EED) a všade, kde je to relevantné pre vykonávanie smernice o energetickej efektívnosti, podľa nariadenia o riadení energetickej únie. Návrhy by mali podporovať efektívnu implementáciu zohľadnením existujúcich účinných postupov a skúseností z celej Európy.

Očakávaný dopad:

Očakáva sa, že návrhy budú demonštrovať, v závislosti od rozsahu pôsobnosti, nižšie uvedené vplyvy, a to podľa možnosti pomocou kvantifikovateľných ukazovateľov a cieľov:

 • úspora primárnej energie, výroba energie z obnoviteľných zdrojov a investície do udržateľnej energie vyvolané projektom na území zúčastnených strán (v GWh/rok a v miliónoch EUR),
 • počet inštitucionalizovaných spoluprác v oblasti energetického prechodu medzi orgánmi verejnej moci,
 • počet zainteresovaných strán aktívnych pri realizácii energetického prechodu,
 • počet verejných orgánov a úradníkov s lepšou kapacitou / zručnosťami pri uskutočňovaní energetického prechodu,
 • počet politík ovplyvnených akciou,
 • počet členských štátov so zlepšenou implementáciou EED a súvisiaceho nariadenia o správe a riadení energetickej únie, ktoré možno jednoznačne pripísať projektovým činnostiam.

 

Viac informácií na:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020

 

Podmienky poskytnutia a celé znenie spoločenského programu „Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia“ rámcového programu Horizont 2020: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf