Zmena termínu predkladania žiadostí na externých hodnotiteľov


Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast rozhodol o zmene termínu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.


Žiadosti o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je potrebné zaslať najneskôr do 5. apríla 2013 v písomnej forme na adresu:

 

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

Mierová 19

827 15 Bratislava