Zmena č. 2 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 8.2.2024 zmenu č.2 výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Cieľom zmeny č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR je spresnenie a doplnenie formulácií textu dokumentácie výzvy a odstránenie zrejmých nesprávností.