Zmena č. 1 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 5.2.2024 zmenu č.1 výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

 

Cieľom zmeny č. 1 výzvy  je:

a)    zakotvenie alternatívneho dokumentu pre preukazovanie hodnôt merateľných ukazovateľov OZE,

b)    rozšírenie rozsahu majetkovoprávnych vzťahov týkajúcich sa verejnej budovy,

c)    úprava rozsahu oprávnených osôb vypracovávajúcich podklady k stanoveniu výšky výdavkov,

d)    úprava rozsahu oprávnených subjektov vydávajúcich dokumenty súladu projektu s pravidlami štátnej pomoci,

e)    spresnenie a doplnenie formulácií textov dokumentácie výzvy a odstránenie zrejmých nesprávností,

f)     posun termínu uzavretia prvého a následných hodnotiacich kôl z 09. 02. 2024 na 23. 02. 2024.

 

Kompletné znenie výzvy s kódom OZE PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR