Vrátiť sa na normálnu verziu

Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike – plyn

Na základe kontraktu s Ministerstvom hospodárstva SR skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v energetike v oblasti plynu organizačne zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súlade s § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike.

Oblasti podnikania:

  • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
  • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
  • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
  • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Platnosť osvedčení vydaných pred 1.5.2010 je 5 rokov a po uplynutí platnosti osvedčenia je potrebné, aby jeho držiteľ opakovane absolvoval novú skúšku odbornej spôsobilosti. Pre držiteľov osvedčení vydaných po tomto termíne platí povinnosť zúčastniť sa raz za 5 rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Vykonávanie činnosti je podmienené úspešným absolvovaním skúšky a získaním povolenia na podnikanie. Povolenie vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

 

V prípade záujmu o účasť na vyhlásenom termíne skúšky nám vyplnený formulár žiadosti (vrátane príloh) musíte doručiť najmenej sedem dní pred termínom konania skúšky na adresu:

olmv@siea.gov.sk, prípadne poštou na:

Mgr. Tomáš Doušek

Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

9. novembra 2023

9. júna 2022

1. júla 2021

10. júla 2020

23. apríla 2020 – termín bol zrušený

10. októbra 2019

30. novembra 2018

9. júna 2017

14. apríla 2016

16. októbra 2014

18. decembra 2013

8. júna 2012

2. decembra 2011

15. apríla 2011

22. októbra 2010

7. mája 2010