skúšky - Bratislava

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – plyn

UPOZORNENIE:
Na základe rozhodnutia predsedu skúšobnej komisie z ministerstva hospodárstva SR bol tento termín skúšky ZRUŠENÝ. Všetci prihlásení uchádzači dostanú mailom informáciu o novom termíne aktualizácie hneď, ako bude vyhlásený.

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike

Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z.o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike,

sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

dňa 23. apríla 2020 (štvrtok) o 8:30

na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
  • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
  • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
  • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

O prípadnej zmene alebo odložení termínu skúšky budeme všetkých prihlásených uchádzačov včas mailom informovať.

Dovoľujeme si upozorniť, že v roku 2020 sa uskutoční len tento jeden termín skúšky odbornej spôsobilosti.

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti v energetike v uvedených oblastiach