Výzva pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o príspevok na inovatívne technológie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 16.12.2011 Výzvu na predkadanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Do výzvy sa môžu zapojiť podnikateľské subjekty.

Výzva je zameraná na nákup inovatívnych technológií v priemysle a v službách. Celková alokácia je 44 000 000 €.

Termín uzávierky je 19.marca.2012

Viac informácií o výzve