Výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok sú oznamované žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom až po ukončení celého procesu hodnotenia

Vzhľadom k tomu, že sa v súčasnosti začali objavovať oznámenia od rôznych subjektov týkajúce sa neúspešnosti predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, že v zmysle vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, sú výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok oznamované všetkým žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom až po ukončení celého procesu hodnotenia. Akékoľvek iné oznamy o úspešnosti alebo neúspešnosti podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie sú relevantné a Ministerstvo hospodárstva SR ako aj jednotlivé sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom sa od nich dištancujú.

 

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.