Vo štvrtom kole projektu Zelená domácnostiam II SIEA vydala 314 poukážok

Vo štvrtom kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 314 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia.

Celková hodnota vydaných poukážok vo 4. kole, ktoré bolo otvorené 9. apríla 2019, je 465 460 €. „Záujem domácností v tomto kole nepresiahol vyčlenenú sumu vo výške 800 000 €. Dôležité je, že všetky domácnosti, ktoré kompletne vyplnili žiadosť, získali poukážku na kotly na biomasu a nahradia neekologické kotly na uhlie,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Zostávajúce prostriedky zo 4. kola presunie SIEA tak, aby mohli byť využité ešte tento rok.

SIEA rozposiela poukážky krátko po skončení kôl. Ich platnosť je 30 dní od vydania. Dovtedy je potrebné poukážku v informačnom systéme zarezervovať. Ešte pred tým by si mali domácnosti spolu so zhotoviteľmi skontrolovať správnosť údajov na poukážke a preveriť, či sú schopní inštalácie do 3 mesiacov dokončiť.

Kontrole vydanej poukážky by mali osobitnú pozornosť venovať domácnosti, ktoré žiadali v 1. kole o podporu na slnečné kolektory. Overiť treba, či je správne uvedené číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov. „Keď zistia, že poukážku nebudú môcť využiť, mali by bezodkladne požiadať SIEA o predčasné zrušenie poukážky. Len tak budú môcť žiadať o novú poukážku pre rovnakú nehnuteľnosť už v nasledujúcom 5. kole. To bude otvorené 16. apríla 2019, teda skôr ako uplynie 30 dňová platnosť vydaných poukážok,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič. Spôsob predčasného ukončenia platnosti je uvedený v manuáli pre domácnosti.

V 5. kole projektu bude podľa zverejnených osobitných podmienok k dispozícii na inštalácie slnečných kolektorov v mimobratislavských regiónoch suma 800 000 €. Nasledujúce 6. kolo určené pre fotovoltické panely bude otvorené 30. apríla 2019. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.