Viac prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obnovu verejného osvetlenia


Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré boli uvoľnené po zrušení výzvy KaHR-21SP-1202 určenej pre podnikateľov, budú použité na projekty zamerané na modernizáciu verejného osvetlenia z výzvy KaHR-22VS-1001. K pôvodne vyčlenenej sume vyše 17,6 milióna € pribudne ďalších vyše 33 miliónov €.

 

Vyše 50,6 miliónov € bude rozdelených medzi mestá a obce, ktoré odovzdali projekty do 28. júna 2010 v rámci výzvy KaHR-22VS-1001. O prostriedky zo štrukturálnych fondov sa vtedy uchádzalo 554 miest a obcí. Odborné hodnotenie odporučilo podporiť 301 projektov. Medzi najdôležitejšie kritériá patrila technická spoľahlivosť, energetická efektívnosť a investičná náročnosť navrhovaných riešení. Definitívne o pridelení prostriedkov rozhodne výberová komisia, ktorá bude zasadať v priebehu júna.

Podľa priemerných nákladov na jeden projekt bolo z pôvodnej alokácie možné pokryť požiadavky len jednej stovky žiadostí. Vďaka presunu finančných prostriedkov bude možné v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporiť ďalších takmer 200 projektov. Celková požadovaná suma po znížení niektorých výdavkov predstavuje 56,7 milióna €.

K rozhodnutiu o zmene podľa Ministerstva hospodárstva SR prispela aj snaha zefektívniť čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, keďže projekty na rekonštrukciu osvetlenia sú pripravené i posúdené odborníkmi. „Veľmi dobre poznám finančnú situáciu v mestách a obciach a som rád, že týmto krokom zabijem dve muchy jednou ranou. Ako prvé urýchlime efektívne čerpanie týchto zdrojov v plánovanom období a po druhé pomôžeme v tejto oblasti viac ako dvesto mestám a obciam skvalitniť život obyvateľom, no hlavne to má významný ekonomický a energetický z hľadiska nákladov, ktoré obce a mestá vynakladajú na verejné osvetlenie,“ uviedol minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

V súčasnosti sú to posledné prostriedky určené pre opatrenie 2.1 a 2.2, respektíve prioritnú os 2 v rámci OP KaHR pre končiace programové obdobie. Po prvý raz sa mohli obce a mestá uchádzať o prostriedky zo ŠF na obnovu osvetlenia v roku 2008. Vtedy bolo na tento účel vyčlenených vyše 23,2 milióna €. Podporu získalo 117 projektov. K 15. máju 2012 ukončilo svoje projekty zatiaľ 48 obcí. Ostatné ich realizujú, pričom väčšina sa finalizuje. Vďaka dotáciám mohli vymieňať stožiare a dopĺňať nové svetelné body v rámci existujúcich úsekov. V limitovanej miere mohli vybudovať aj nové vetvy. Z oprávnených nákladov na projekt bola spoluúčasť obcí len 5 percent. Druhá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok zo štrukturálnych fondov dávala podobné možnosti. No nové vetvy už nebolo možno dotovať.

 

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-22VS-1001
Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-22VS-0801