Výzva KaHR-22VS-0801

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Podpora budovania a modernizácie verejného osvetlenia pre mestá a obce
Dátum vyhlásenia:
16.9.2008
Termín predloženia: 13.2.2009
Indikatívna alokácia: 700 mil. Sk

Cieľ

Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach.

Oprávnení žiadatelia

Obce

Oprávnené aktivity
  • Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné vrátane nosných a podporných konštrukcií.
  • Doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných konštrukcií za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výlučne v súvislosti s výmenou existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov.
  • Výstavba nových vetiev verejného osvetlenia výlučne v spojení s modernizáciou existujúcich systémov verejného osvetlenia, pričom podiel NFP na nové vetvy verejného osvetlenia neprekročí 35% celkového NFP na projekt.
  • Inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania osvetlenia.
  • Úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s budovaním a modernizáciou systému verejného osvetlenia.
  • Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia.
  • Stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, vrátane zariadenia staveniska, dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné značenie).
  • Výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).
Miesto realizácie projektu

Západné, stredné a východné Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Forma a intenzita pomoci

Nenávratný finančný príspevok poskytovaný formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov, max. 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu a min. 5% z vlastných zdrojov žiadateľa.

Výška pomoci

Max. výška pomoci je 250 000 eur, min. 20 000 eur, výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nesmie prekročiť 1 mil. eur. Prepočet na eur sa vykoná konverzným kurzom.

Upozornenia a usmernenia

Upozornenie č. 1, zverejnené 18. 9. 2008

V rámci príloh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (ako aj v „Kompletnej dokumentácii výzvy“) bola pôvodne zverejnená nesprávna verzia „Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP“ nahradená 18. septembra 2008 správnou verziou, a preto je nevyhnutné pre všetkých tých, ktorí si do tohto termínu už stiahli kompletnú dokumentáciu výzvy, opätovne stiahnuť „Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP“ alebo „Kompletnú dokumentáciu výzvy“.

Upozornenie č. 2 , zverejnené 10. 2. 2009

V prílohe č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu bola v tabuľke 2.3 Východiskový a očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu chybne uvedená merná jednotka (MWh/rok) pre merateľný ukazovateľ dopadu Úspory energie.

Žiadateľ vypĺňa uvedený merateľný ukazovateľ hodnotami v merných jednotkách GJ/rok v tabuľke č. 12 ŽoNFP na verejnom portáli ITMS a rovnako aj v povinnej prílohe č. 1 Opis projektu. V príslušnej tabuľke 2.3 Opisu projektu je potrebné chybne uvádzanú mernú jednotku MWh/rok prepísať na správnu jednotku GJ/rok.

Pri výpočte žiadatelia použijú vzorec uvedený v príručke pre žiadateľa na str. 28 v časti Súlad a napĺňanie horizontálnych politík ES pre OP KaHR: „Ročné úspory energie realizovaním projektu [GJ/rok] sa vyrátajú ako: (súčet výkonov svetelných zdrojov na svetelných bodoch pôvodnej sústavy verejného osvetlenia zaradených do projektu pre modernizáciu [kW] x 3900)-(súčet výkonov nových svetelných zdrojov v svietidlách, ktoré boli inštalované na svetelných bodoch zaradených do projektu z pôvodnej sústavy verejného osvetlenia [kW] x 3900) x 0,0036, so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity.“

Upozornenie č. 3 , zverejnené 12. 2. 2009

SIEA upozorňuje žiadateľov, že Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava vydáva v súvislosti s Výzvou KaHR-22VS-0801 obciam súhlasné stanoviská s umiestňovaním nových svietidiel na jej podperné body. Súhlas vlastníka zariadenia/nehnuteľnosti (na ktorej je umiestnený systém verejného osvetlenia) s realizáciou projektu mali žiadatelia doložiť v prípade nových vetiev a presúvaných alebo dopĺňaných svietidiel. Žiadatelia, ktorí už zaslali žiadosť o NFP bez potrebného stanoviska ZSE, budú môcť stanovisko ZSE doplniť na základe písomnej výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, v termíne do 5 dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Upozornenie č. 4 , zverejnené 26. 5. 2009

Vzhľadom na skutočnosť, že vyjadrenia krajských stavebných úradov v súvislosti s povinnosťou žiadateľov doložiť k žiadosti o nenávratný finančný príspevok k Výzve KaHR-22VS-0801 prílohu č. 9 Právoplatné stavebné povolenie neboli v súlade s pokynmi odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že tie dotknuté žiadosti o NFP, „ktoré inak splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, nebudú vylúčené v rámci schvaľovacieho procesu, avšak žiadatelia budú musieť vo fáze Overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci doplniť povinnú prílohu č. 9 žiadosti o NFP tak, aby bola v súlade sú zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní“.

Upozornenie č. 4 so stanoviskom MVRR SR, zo dňa 6. mája 2009 .pdf

Usmernenie č. 1, zverejnené 27. 1. 2009:

Usmernenie č. 1 k výzve .pdf

Usmernením boli aktualizované nasledujúce dokumenty tvoriace súčasť výzvy:
Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu
Príloha č. 11 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
Príručka pre žiadateľa
Zoznam povinných príloh

Zároveň bola Usmernením doplnená povinná príloha č. 13 Žiadosti o NFP „Vyhlásenie o sprístupnení informácií“ a vypustené boli nasledujúce povinné prílohy: Príloha č. 8 Žiadosti o NFP ,,Finančná analýza“ a Príloha č. 9 Žiadosti o NFP ,, Schválený územný plán obce alebo územný plán zóny“. Ostatné prílohy boli prečíslované.

V súvislosti so zmenami v zozname povinných príloh k žiadosti o NFP bol aktualizovaný aj dokument výzvy.

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre opatrenie 2.2  .pdf (Usmernenie č. 1)

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)

Formulár žiadosti o NFP  .doc
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .pdf (Usmernenie č. 1)
Opis projektu .doc (Usmernenie č. 1)
Podrobný rozpočet  .xls (Usmernenie č. 1)
Vyhlásenie o sprístupnení informácií .doc (Usmernenie č. 1)

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .pdf(Usmernenie č. 1)

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá .doc
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál .pdf
Rokovací poriadok Výberovej komisie .doc
Štatút Výberovej komisie .doc
Dodatok c. 1 k Štatútu Výberovej komisie.pdf

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP .doc
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP .doc
Predmet podpory NFP .doc
Podpisový vzor.doc