Uzatvorenie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.9.2019 uzatvorila výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39  zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Po termíne 30.9.2019 nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.