Usmernenie pre prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu (priebežnej a záverečnej) prostredníctvom verejného portálu ITMS

V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1.5. 2010 zasielať Žiadosť o platbu (Priebežná/Záverečná) prostredníctvom verejného portálu ITMS. Bližšie informácie k vyplneniu žiadosti o platbu ako aj zoznam povinných príloh k žiadosti o platbu nájdete v usmernení pre prijímateľa, ktoré si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz.

 

S platnosťou od 11. júna 2011 administruje výzvy spojené s podporou rozvoja malého a stredného podnikania Slovenská inovačná a energetická agentúra.